اولين مرتبه در سال 1974 Nahmias  توجه نمود كه تعدادي از بيماريها كه با حرف اول آنها تركيب شده بنام TORCH  ناميد و در جنين و نوزاد ايجاد بيماري مي نمايد . اختصاصات آن شامل :

علائم كلينيكي درهمگي مشابه علائم آزمايشگاهي در همگي مشابه تشخيص از همديگر مشكل بعضي ها اسمتوماتيك  همراه با سكل پيشرونده مي باشد بعدا Nahmias متوجه شد كه اين لفظ  TORCH  نمي تواند عفونتهايي را كه مهمتر است مشخص كند براي مثال سيتومگالوويروس كه مهمترين علت عفونتهاي مادرزادي در آمريكاست مشخص نشده است بعلاوه بسياري از عفونت ها شامل نمي شود مثلا سيفليس و كوكساكي بعدا لفظ CROTCHS شامل سييتومگالوويروس و سرخجه و توكسوپلاسموز و كوكساكي ويروس هر پس سيمپلكس و سيفليس پيشنهاد شد .

Nahmias توجه داد كه اين لفظ هم نمي تواند همه عفونتهاي داخل رحم را شامل شده و مثل كسي كه وارد جنگل مي شود ممكن است بعضي از مناظر درختان را از ياد ببرد تعدادي از بيماريهاي زير  آبله مرغان ايدز هپاتيت پاراويروس B19 ليسترياوآنتروويروس ها را شامل نمي شود .

بنابراين لفظ TORCH گر چه كه در دو دهه اخير به آن توجه شده نشانگر عفونت داخل رحمي بوده و همگي با علائم باليني و علائم آزمايشگاهي مشابه تظاهر مي كنند هدف تمركز غالب هر يك از اين عفونت ها است تا يك روش تشخيص  خاص را بما ارائه دهد اكثريت موارد نوزادان وشيرخواران بدون علامت هستند مثلا سايتومگالوويروس در 95% و توكسوپلاسموز در 75% و سرخجه مادرزادي و در 65% و سيفليس در 50% موارد در موقع تولد اسيمتوماتيك مي باشند .

نشانه هايي كه بايد به آن توجه نمود :

I.U.G.R. به تاخير افتادن رشد داخل رحمی و اختلالات در رشد جمجمه ميكروسفالي - ماكروسفالي هيدروسفالي بزرگی كبد وطحال و هپاتيت

تظاهرات پوستي : پتشي و زردي

تظاهرات چشمي : بصورت كاتاراكت وگلوكم و كريورتينيت

 

تظاهرات خوني : شامل آنمي ترومبوسيتوپني بيماريهاي قلبي مادرزادي بازبودن كانال شرياني PDA و تنگي شريان ريوي P.S

بعضي از نشانه ها و علائم ممكن است مارا در تشخيص بيماري راهنمايي نمايد وتشخيص مخصوص را مطرح سازد مثلا :

سرخجه مادرزادی

چشم : كاتاراكت قرنيه كدر Cloady Cornea  ورتين پيگمانته

پوست : Blue Berry Muffin Syndrome

استخوان : Vertical Striation

قلب : Ductus  , Pulmonary Artery Stenosis

 

سيتومگالوويروس

ميكروسفالي با كلسيفيكاسيون پري وانتريكولر هرني انگواينال و پتشي يا ترومبوسيتوپني

 

توكسوپلاسموز

هيدروسفالي با كلسيفيكاسيون جنراليزه و كوريورتينيت

سيفليس

استئوكندريت پوست اگزمائي راش و ضايعات پوستي مخاطي

 

هرپس

نشانه هاي حاد سيستم عصبي مركزي

 

راههاي تشخيص

بررسي هاي زير بهتر است انجام شود : C.B.C شمارش پلاكت L.P. راديوگرافي استخوانهاي دراز اسكن مغز بررسي هاي چشمي وگوشي و انجام تستهاي مخصوص

تست هاي اختصاصي

كشت  ويروسي از حلق ادرار ركتوم مايع نخاع ترشحات چشم اسمير ضايعات پوستي اسميرتزانك Tzank

كشت : بيشتر در عفونت سيتومگالوويروس و هرپس سيمپلكس ويروس مفيد است

سرولوژي : درعفونت سيفليس و توكسوپلاسمرز و هپاتيت B  مفيد است .

كشت وسرولوژي : درعفونت سرخجه مادرزادي مفيد است .

در زير مهمترين اقدامات تشخيصي آزمايشگاهي در مورد TORCH بيان مي گردد .

در مورد سايتومگالوويروس مادرزادي : كشت ادرار و  Shell Vial Assay

در مورد توكسوپلاسموزمادرزادي : اندازه گيري IgM از نظر سرولوژي

در مورد سرخجه مادرزادي : بررسي آنتي بادي IgM سرخجه و مشاهده آنتي بادي IgG سرخجه در سرم بيماران بعد از چند ماه

در مورد سيفليس : تست سرولوژي V.D.R.L. مادر و تست سرولوژي V.D.R.L. شيرخوار در مورد هرپس سيمپلكس ويروس : كشت ضايعات پوستي نازوفارنكس ترشحات ملتحمه و چشم و مايع نخاع با متد P.C.R نيز مي تـوان براي تشخيص كمك گرفت .


References :

1-           1.  Pediatric clinic of North America vol.33-NO.3 june 1986 Page 465-479

2-               2.   Pesiatric clinic of North America Vol.41-NO 5Oct 1994 page 1017-1031

3-               3.  Neonatology Pathophysiology & management of the newborn Fourth edition 1994

4-               4.  Nelson textbook of Pediatrics 1996

5-               5.  Pediatric annals 24:11 Nov 1995 page 583-590

6-               6. Contemporary pediatric Feb 1992 page 25-32


਍਍