بررسی شيوع استر پتوکوک کارير در مدارس شرق تهران 1372-1373


پروفسور محمد حسين سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين (ع)- بخش نوزادان
(مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسين (عخلاصه مقاله

استرپتوکوک ها از شايعترين علل عفونتهای باکتريها در شيرخواران و اطفال سنين 15-5 سال هستند. استرپتوکوک گروه A شايع ترين علل فارنژيت حاد می باشد(1). شيوع استرپتوکوک در سنين مدرسه و در کودکان بدون علامت حدود 30-15 درصد ذکر می شود(2).
در سنين مدرسه و در کودکان سالم، کارير برای استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه A 15-5 درصد تخمين زده می شود(2).
استرپتوکوک های گروه A جزء فلور طبيعی نازوفارنکس به شمار می روند و ميزان کلونيزاسيون آن بين 15-20 درصد ذکر می شود(1).

شايعترين سن ابتلاء به فارنژيت حاد 15-5 سال می باشد(1-2-3). مطالعه با هدف تعيين شيوع استرپتوکوک کارير در مدارس شرق تهران در سالهای 73-1372 انجام شد. نمونه گيری با استفاده از Swab استريل در انتهای حلق و لوزه ها برداشت شده و کشت داده شد.

در اين مطالعه جمعا 747 مورد بررسی قرار گرفتند که از 387 نفر پسر و 360 نفر دختر شامل 2/59 درصد دبستانی و 8/40 درصد راهنمايی بودند.نتيجه کشتها 661 نفر (5/88%)استرپتوکوک a هموليتيک و 55 نفر (4/7%) استرپتوکوک گروه nonA و 20 نفر (7/2%)استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه A و 11 نفر (4/1%) استافيلوکوک بوده است.
جمع کل کاريرها 75 مورد (1/10%) استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه A وnonA بوده اند که در پسران 8 درصد و در دختران 2/12 درصد بوده است.

کليد واژه ها: کارير استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه A ،کارير استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه nonA ، فارنژيت حاد، سنين مدرسه.


(طب و تزکيه / پاييز 1378 / شماره 34)