(بررسی فارنژيت از نظر کشت و علايم بالينی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان امام حسين(ع


پروفسور محمد حسين سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين (ع)- بخش نوزادانخلاصه مقاله

از آنجايی که تب روماتيسمی و گلومرولونفريت ناشی از فارنژيت استرپتوکوکی بتاهموليتيک گروه A می باشد و تاخير در درمان باعث بروز عوارض بيشتری می گردد و با توجه به اين که مهمترين علت بيماری قلبی به خصوص در سنين نوجوانی در کشور های در حال توسعه، تب روماتيسمی است و پيش گيری از آن باعث کاهش مرگ و می شود. بنابراين ، مطالعه حاضر به منظور تشخيص ميکروارگانيسم به وجود آورنده فارنژيت و تشخيص بالينی آن بر روی 300 کودک و نوجوان مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين (ع) انجام گرفت .

پژوهش حاضر با روش توصيفی (Descriptive) بر روی 300 فرد، 1 تا 15 ساله مراجعه کننده به درمانگاه اطفال امام حسين(ع) با شکايت گلو درد صورت پذيرفت. پس از گرفتن شرح حال و انجام معاينه های بالينی برای هر کدام از بيماران ، با يک Swap استريل از انتهای حلق و روی لوزه ها برداشت و کشت داده شد. نتايج شرح حال ، معاينه های بالينی، کشت انتهای حلق و روی لوزه ها و مشخصات فردی در فرم تحقيقاتی ثبت شد. يافته ها پس از طبقه بندی ، استخراج و با آمار توصيفی مورد قضاوت قرار گرفتند.
از 300 فرد مورد بررسی، 240 نفر (80 درصد) پسر و 60 نفر (20درصد) دختر بودند. رايج ترين علامت بالينی گلودرد(69 درصد) و شايعترين عامل استرپتوکوکی ، آلفا هموليتيک(23 درصد) می باشد. بيشترين افراد مبتلا به فارنژيت (5/81 درصد) در گروه سنی 15-5 سال قرار داشتند و 45 درصد موارد کشت ها از نظر استرپتوکوک مثبت هستند.
در نهايت، ميزان موارد ثبت کشت ها از نظر استرپتوکوک بيانگر ضرورت دقت در درمان بيماران مراجعه کننده به فارنژيت می باشد تا از عوارض و بيماری زايی ناشی از بيماری پيش گيری کرد.

واژگان کليدی : فارنژيت، استرپتوکوک ، اگزودا


پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهيد بهشتی
سال 23 ، شماره1 (بهار 1378)