جنينی که در رحم داريد در مورد تغذيه شما و خودش،سخن می گويد.

سه ماهه اول  
سه ماهه دوم  
سه ماهه سوم