بررسي شيوع كلونيزاسيون MRSA  در نوزادان در بيمارستان امام حسين (ع) و شهيد اكبرآبادي  در سال 1381

1- پروفسور محمد حسين سلطان زاده
  
استاد بيماريهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ايران  تهران

2-        دكتر فريبا شيرواني ، فوق تخصص عفوني اطفال استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

3-        دكتر ميترا رادفر ، فوق تخصص نوزادان استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

4-        دكتر كيوان ميرنيا ، دستيار تخصصي اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

5-        دكتر اربابي ،‌متخصص اطفال استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران

6-        دكتر مليحه خدامي‌، متخصص پاتولوژي استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

7-        منيژه قاروني ، كارشناس ارشد ميكروبشناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

مقدمه :
  پني سيلين جهت درمان عفونتهاي ايجاد شده توسط استاف اورئوس در اوايل 1940 معرفي شد بدنبال استفاده بي رويه از اين نسل از آنتي بيوتيك ها استافيلوكوك اورئوس به آنها مقاومت ثانويه در سال 1960 گزارش شد . در دهه 1970
MRSA  بعنوان عامل اصلي عفونتهاي كشنده نازوكوميال شناخته شد. با توجه به اين مسئله مطالعه اپي ميولوژيك شيوع كلونيزاسيون استافيلوكوك اورئوس را در دومركز بيمارستان امام حسين (ع) واكبرآبادي برروي 100 نوزاد در سال 1981 انجام داديم.

روش كار :
 كشت از پوست وبند ناف از 100 نوزاد تازه متولد شده در دومركز بيمارستاني پس از 72 ساعت پذيرش نوزاد توسط سواپ پنبه اي استريل تهيه شد و برروي محيط كشت آگار خوني گوسفند منتقل گرديد. ارگانيسمها از جهت
MRSA وMSSA  بررسي شدند. جهت غربالگري MRSA  تمام كلونيما برروي محيط كشت مولر هينتون همراه با 4% Nacl  حاوي 6 microgr/cc  اگزاسيلين كشت داده شد. اطلاعات لازم در دوپاسخنامه ثبت شد ونهايتاً داده ها با برنامه آماري  10SPSS  آناليز گرديد.

نتايج :
 شيوع كلونيزاسيون استافيلوكوك اورئوس  48% بود كه 51%  آن مذكر و 49% آن مونث ميباشد. آبگار دقيقه اول در 54% موارد كمتر از 7 بود 57% بطريقه
NVD ومابقي بطريقه سزارين متولد شده بودند . شايعترين بيماري زمينه اي RDS در 27% موارد وسپس Sepsis  در 13% موارد بود. 33% نوزادان در بدو تولد انتوبه شدند كشت خون در 28% موارد مثبت بوده كه ارتباط معناداري بين كشت خون استافيلوكوك اورئوس مثبت وكشت پوست وبند ناف حاوي استافيلوكوك وجودداشت P<0.004  . 54% بيماران وزن كمتر از gl 2500 داشتند. 7% كلينما به گلوگزاسيلين و 92% به وانكومايسين حساس و 1% به وانكومايسين مقاوم بودند.

نتيجه :
 كلونيزاسيون
MRSA  فاكتورمهم تعيين كننده در موارد عدم پاسخ به درمان عفونتهاي نازوكوميال استافيلوكوك اورئوس ميباشد واستفاده معقولانه براساس الگوي مقاومت كلونيماي ميكروبي پيشنهاد ميشود.