رشد و تكامل شيرخواران و كودكان

شروع تغذیه با شیر مادر ظرف یک ساعت اول تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول میتواند جان بیش از یک میلیون نوزاد را حفظ نماید

رشد و نمو فيزيكي

رشد قبل از تولد

متوسط وزن , متوسط قد و
متوسط دور سر

دندان ها

در 6 ماه اول تولد

در سن 6-12 ماهگي  

در سال دوم تولد  

سال هاي قبل مدرسه و سال هاي مدرسه

توصيه در مورد حفظ سلامتي كودكان

 حدود تغييرات ميزان هوش
 د ركودكان

مراحل طبيعي تكامل و نمو

پيدايش تظاهرات تكامل در شيرخوارگي و كودكي

   

Home page  | Introduction |  Research Studies  |  Editorships  |  Translations  |  Conferences 

Contact Information  |  Articles  |  Scientific meets & events  |  Research projects  |  Theses