پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

معرفی کیس:

دکتر الهه نقدی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکترفرزانه فرهمندی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر مریم الیاسی

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

اظهار نظر اساتید:

دکتر مهدی شوشتریان

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر ناصر صادقیان

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر رکسانا آزما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی

فوق تخصص عفونی اطفال

 

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

تشخیص:

SLE

معرفی کیس:

دکتر الهه نقدی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

دکترفرزانه فرهمندی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

دکتر مریم الیاسی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

تکریم اساتید و اهدای جوایز به رزیدنت ها:

اظهار نظر اساتید:

دکتر مهدی شوشتریان

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر احمد طباطبایی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر ناصر صادقیان

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر رکسانا آزما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی

فوق تخصص عفونی اطفال