طرح های تحقيقاتی

1- مجری طرح: سلطان زاده م.ح . مقايسه اثر درمانی دسموپرسين و دستگاه آنورزی آلارم

2- مجزی طرح: سلطان زاده م.ح . تأثير دگزامتازون در کمتر شدن عارضه شنوايی در مننژيت باکتريال . محل اجرا بيمارستان امام حسين (ع) و بيمارستان رسالت  تاريخ شروع : 1371 تاريخ خاتمه : 1377.

3- مجری طرح : سلطان زاده م.ح بررسی تأثير قطره گياهی زياد کننده شير مادر . محل اجرا: مطب خصوصی  تاريخ شروع 1373 تاريخ خاتمه: 1374.

4- مجري طرح : سلطان زاده م.ح بررسی استر پتوکوک کاربر در مدارس شرق تهران 742 مورد دانش آموز.

5- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی ويژگيهای بيماران با شکايت گلو درد 300 مورد.

6- مجری طرح : سلطان زاده م.ح بررسی CRP مايع نخاع در مننژيت باکتريال.

7- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی هنوخ شوين لاين پورپورا

8- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی آندوکارديک باکتريال 40 مورد.

9- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی 400 مورد اپيدميولوژی مننژيت نوزادان.

 10- مجری طرح: سلطان زاده م.ح  بررسی 300 مورد عفونت ادرادی نوزادان 

11- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی Qt interval در سندرم SIDS

12- مجری طرح: سلطان زاده م.ح بررسی 205 مورد تب روماتيسمی در کودکان.

13- صالحي - ح و سلطان زاده - م ح و طبيبيان وهمكاران و طرح ساماندهي نظام داروئي كشو ر ومعا ونت غذا ودارو و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش كشور1379-1380 ،،،

14- مجري طرح سلطان زاده م-ح بررسي اپيدميولوژي آنتروكوليت نكروزان در 48 مورد

15- مجري طرح سلطان زاده م-ح بررسي تشخيص هاي قبل وبعد از كالبد شكافي شده  در 182 مورد ودر سه مركز آموزشي

16- مجري طرح  سلطان زاده م- ح  رجوي -ژ   بهزادي فر - الف  بررسي اپيدميولوژيكي عوامل باكتريال كنژنكتيويت هاي نوزادي درسه بيمارستان امام حسين ورسالت تهران وشهيد اكبر آبادي طي سال هاي 1380-1381

17-مجري طرح سلطان زاده - م -ح  شيرواني -ف  رادفر - م - رضوي ن - بررسي يافته ها ي بيماران مبتلا به تروبوسيتو پني در نوزادان و اطفال بيمارستان اامام حسين  مركز طبي كودكان 1376 - 1380

18-مجري طرح سلطان زاده - م -ح  كاهش شنوائي در نوزادان

19-مجري طرح سلطان زاده - م -ح بررسي شيوع كلونيزاسيون   MRSAدر150 نوزاد در دو بيمارستان آموزشي     

20-مجري طرح سلطان زاده - م -ح  معرفى بيمار مبتلا به كيست هيداتيك ريه با علايم غير معمول
21-مجري طرح سلطان زاده - م -ح      بررسي بيماري گيلن باره در بيمارستان امام حسين وشهدا
22- مجري طرح سلطان زاده - م -ح     بررسي شيوع كلونيزاسيون MRSA  در نوزادان در بيمارستان امام حسين (ع) و شهيد اكبرآبادي  در سال 1381

23-مجري طرح سلطان زاده - م -ح    گزارشي درباره اعتياد اين بلاي خانمانسوز

24-مجري طرح سلطان زاده - م -ح   مننگو آنسفاليت ويرال
25-مجري طرح سلطان زاده - م -ح  معرفي كودك مبتلا به سياه زخم گوارشي

26 ـــ مجري طرح – سلطان زاده م ح –آرام فر  م – بررسي اتيولوژي هماچوري در اطفال در بيمارستان هاي امام حسين وشهدا   1381 پايان نامه دكتراي پزشكي

27 ــ مجري طرح – سلطان زاده م ح – سلطاني م – بررسي شيوع شكاف كام در دربخش نوزادان امام حسين 1381 پايان نامه دكتراي پزشكي

28ـــ مجري طرح –سلطان زاده م ح – حسيني س م – بررسي نتايج حاصل از پونكسيون مايع نخاع در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان امام حسين در شش ماهه اول سال1380 سال تحصيلي 1381 پايان نامه دكتراي پزشكي

29 – سلطان زاده م ح شيرواني ف نيريزي ع مقايسه اثر ضد عفوني كننده پويدون آيوادين با دكوسپت در دست شستن در سال 1382-1383  در بيمارستان امام حسين (ع )                                             

30 – سلطان زاده م-ح شیروانی ف  خالدی ض – مقایسه نوزادان ترم متولد شده توسط روش سزارین یا با روش زایمان طبیعی از نظر وضعیت آهن وهموگلوبین

 پايان نامه تحقيقاتی

1- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح بحث هپاتيت نوزادی.، 1373.

2- استاد راهنما : سلطان زا ده م.ح بررسی 62 مورد آپنه در نوزادان در بيمارستان اما م حسين و مفيد، 1372

3- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد توده های شکمی در نوزادان دربيمارستان امام حسين و مفيد 1372

4- استاد راهتما : سلطان زاده م.ح بررسی 66 مورد تيفوييد در اطفال در بيمارستان امام حسين و لبافی نژاد 1372

5- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد نوزاد نارس در بيمارستان امام حسين 1373

6- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد ژيارديا در بيمارستان امام حسين 1372

7- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد پنومونی در سه مرکز آموزشی   

8- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح گزارش يک مورد نادر آبله مرغان مادر زادی در امام حسين 1373

9- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی علل پا درد در کودکان در بيمارستان امام حسين 1373

10- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . يک مورد نادر بروسلوز مادر زادی در بيمارستان امام حسين 1373

11- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی تأ ثير واکسيناسيون ب ث ژ در پيشگيری از مننژيت سلی در سه بيمارستان آموزشی 1373.

12- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . شيوع G6PD در توزادان تعويض خون در بيمارستان امام حسين 1373.

13- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 50 مورد آرتريت سپتيک در بيمارستان امام حسين 1373.

14- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی شيوع عفونت تنفسی در بيمارستان امام حسين 1373.

15- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی 70 مورد تشنج در بيمارستانهای امام حسين و مفيد و مرکز طبی 1373

16- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی 50 مورد دز هيدراتاسيون هيپرتونيک مطالعه 800 پرونده در بيمارستانهای لقمان و مقيد ، 1373

17- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . گزارش 15 مورد کاوازاکی در سه مرکز آموزشی 1373.

18- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی CRP  مايع نخاع در 68 مورد در سه مرکز آموزشی 1373.

19- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی عوارض ،آبله مرغان در سه مرکز آکوزشی 1373.

20- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . مطالعه 22 مورد پلورزی اطفال در چهار موکز 1374.

21- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . گزارش اولين مورد در دنيا آکندرو پلازی و کلاين فلتر در مطب خصوصی 1374.

22- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 40 مورد آندوکارديک در چهار مرکز آموزشی 1374.

23- استاد راهنما :سلطان زاده م.ح .  معرفی  6  مورد بيماری ناد ر سند رم پاتو (تريزومی13) در بيمارستان امام حسين (ع) و بيمارستان رسالت 1374.

24- استاد راهنما : ساطان زاده م.ح . بررسی سپتی سمی نوزادان در بيمارستان امام حسين 1374.

25- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 100 مورد هماچوری در سه مرکز آموزشی 1374.

26 - استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی مننژيت چرکی در بيمارستان امام حسين 1374.

27- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . گزارش يک مورد نادر ولولوس معده در بيمارستان امام حسين 1375.

28- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 80 مورد تشنج در بيمارستان لقمان 1374.

29- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. ارزيالی مبتلايان به تب روماتيسمی در بيمارستان امام حسين 1375.

30- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . علل مرگ و مير نوزادان در بيمارستان امام حسين 1375.

31- استاد راهنما: سلطا ن زاده م.ح . بررسی عوامل مؤثر در هيپو گليسمی نوزادان در بيمارستان امام حسين 1375.

32- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. ترانسفوزيون خون در نوزادان در بيمارستان امام حسين 1375.

33- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح بررسی آرتريت روماتوييد در بيمارستان امام حسين 1375.

34- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی 200 مورد کامل و کشت ادرار در سه مرکز آموزشی 1375.

35- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی 83 مورد عوارض مفصل استخوانی بروسلوز 1375.

36- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی کشت خون مثبت در نوزادان 1375.

37-استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی 56 مورد تب و تشنج در بيمارستان مسيح دانشوری 1375.

39- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 62 مورد ريکتس در بيمارستانهای امام حسين و مرکز طبی 1375.

40- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی 80 مورد هيپوکلسمی در بِيمارستان امام حسين 1375.

41- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح . بررسی 31 مورد هيپوکلسمی در بِيمارستان امام حسين 1375.

42- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی 16 مورد آرتريت چرکی در توزادان در بيمارستان امام حسين و مقيد 1375.

43- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی علل مننژيت در نوزادان در بيمارستان امام حسين 1375.

44- اسناد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی آمار مرگ و مير نوزادان در بيمارستان امام حسين و رسالت تهران 1375.

45- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی علل تشنج در بيمارستان امام حسين 1375.

46- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. معرفی دو مورد نادر ديابت گذرای نوزادی در بيمارستان امام حسين و مرکز طبی 1376.

47- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی 100 مورد آپانديسيت حاد 1376.

48- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی 48 مورد گاستروآنتريت در بيمارستان طالقانی1376.

49- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی 67 مورد گاستروآنتريت در بيمارستان لقمان 1376.

50- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. سينوزيت در کودکان 1376.

51- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی 180 مورد بيماريهای عصبی عضلانی در چهار مرکز آموزشی1376.

52- استاد راهنما :سلطان زاده م.ح. بررسی شيوع ناهنجاريهای نوزادان در بيمارستان امام حسين 1376.

53- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی هنوخ شوين لاين در بيمارستان طالقانی 1376.

54- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی هنوخ شوين لاين در بيمارستان امام حسين 1376.

55- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی لارنژيت در اطفال در بيمارستان امام حسين 1376.

56- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح . بررسی 62 مورد گاسترو آنتريت در بيمارستان لقمان 1377.

57- استاد راهنما : سلطلن زاده م.ح . گزارش يک مورد نادر اپی در موليز بوربوزا در بيمارستان امام حسين 1377.

58- ستاد راهنما : سلطان زاده م.ح. تب و تشنج در بيمارستان طالقانی 1377.

59- استاد راهنما : سلطان زادهم.ح. بررسی موارد  خونريزی گوارش 1377 .

60- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی کودکان مبتلا به روماتيسم حاد مفصل 1377.

61- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسي شايعترين عفونت انگلي 16656 مورد در بيمارستانهاي مفيد و مركز طبي

62- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی آسم 8942 مورد در طی 5 سال بيمارستان امام حسين و مفيد.

63- استاد راهنما : سلطان راده م.ح.  بررسی  اپيدميولوژی  تروميمسيتوپنی د ر نوزادان  بيمارستان  امام  حسين 1372- 1376

64- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی يک ساله ميزان شيوع هيپوکلسمی زودرس نوزادی در نوزادان بيمارستان امام حسين 78

65- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. مقايسه هيپر بيليروبينمی بالينی با مقدار بيليروبينمی سرمی در 100 نوزاد بيمارستان لقمان و امام حسين 1378 - 1379

66- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. خونريزی داخل بطنی در نوزادان بيمارستان امام حسين و مفيد 1377 - 1378

67- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی ميزان شيوع بيماريهای مادر زادی قلبی در 27588 دانش آموز مدارس مشهد 1378

68- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی کشت ادرا بروش سوپرا پوبيک 310 نوزاد بيمارستان امام حسين و مفيد 

69- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی موارد مثبت CRP سرم در نوزادان مبتلی به مننژيت نوزادان بيمارستان امام حسين 1377

70- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی شيوع عفونت ادراری در نوزادان بيمارستان امام حسين 1371

71- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی موارد خونريزي گوارشي بيمارستان امام حسين 1370 - 1376

72- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی وضعيت بيماران مبتلی به تب روماتيسمی در بيمارستان امام حسين 1370 -1375

73- استاد راهنما: سلطان زاده م.ح. بررسی اپيدميولوژی تب و تشنج در بيمارستان طالقانی 1376

74- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی اناليز ادراری و نقش آن در کشت ادرار کودکان کمتر از 12 سال مبتلی به عفونت ادراری بيمارستان امام حسين 1376 - 1377

75- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی موارد کمبود آنزيم G6pDدر کودکان 2 -10 ساله در بيمارستان امام حسين 1372 - 1377

76- استاد راهنما : سلطان زاده م.ح. بررسی ژرم های ايحاد کننده عفونت ادرار انتی بيگرام در بيمارستان امام حسين و بو علی 1376 - 1377

77- استاد راهنما ستطان زاده م ح بررسي مايع مغزي نخاعي دربيماران بستري شده بعلت تشنج دربيمارستان لقمان وگزارش 40 مورد

78- استاد راهنما سلطان زاده م ح اندازه گيري قد ووزن ودورسر 2000 نوزاد دربيمارستان امام حسين ورسالت تهران 1363

79- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي علائم باليني وآزمايشگاهي 50 مورد تب مالت در بيمارستان امام حسين ولبافي نژاد 1363

80- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي نتايج102 مورد عمل تعويض خون در بيمارستان امام حسين 1362-1363

81- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 100 مورد CBCدر سپتي سمي نوزادان بيمارستان امام حسين ومفيد 1366-1367

82- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي علل مكانيكي وغير مكانيكي انسداد روده در اطفال 1370-1371

83- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي اسهال باكتريائي در 3 بيمارستان آموزشي 1370-1371

84- استاد راهنما سلطان زاده م ح اوژانس هاي عفوني اطفال 1368-1369

85- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 105 مورد آسپيراسيون مغز استخوان در بيمارستان امام حسين ولبافي نژاد 1368

86- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي علل كوتاهي قد دركودكان 1367-1368

87- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 865 مورد قد ووزن ودور سر در نوزادان ومقايسه با كشور هاي ديگر 1368-1369

88- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي عفونت هاي ويروسي در اطفال 1368

89- استاد راهنما م ح بررسي يافته هاي باليني وآزمايشگاهي ومايع نخاع در100 مورد مننژيت سلي در 3 مركز آموزشي

90- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 120 مورد اهل خوني در3 بيمارستان آموزشي 1370-1371

91- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي عوارض 50 مورد دزهيدراتاسيون هيپر ناترميك در 3 مركز آموزشي

92- استاد راهنما سلطان زاده م ح تازه هاي واكسيناسيمن در اطفال 1370-1371

93- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي ارزش CRP مايع نخاع در68 مورد مننژيت باكتريال 1372-1373

94- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي تآثير واكسيناسيون BCG درپيشگيري مننژيت سلي 1372-1373 در 3 مركز آموزشي

95- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي علائم باليني وآزمايشگاهي در108مورد كودكان مبتلا به آسم درمركز آموزشي1371-1372

96- استادراهنما سلطان زاده م ح بررسي علائم باليني وبيوشيمي ريكتز در66 بيمار دربيمارستان امام حسين ومركز طبي كودكان1374-1375

97- استادراهنما سلطان زاده م ح بررسي تشخيص نهائي 100 مورد تشنج در3مركز آموزشي 1372-1373

98- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي مشكلات 100 مورد نوزاد نارس در بيمرستان امام حسين ولقمان 1373

99- استاد راهنما سلطان زاده م ح گزارش يك مورد آبله مرغان مادرزادي 1373

100- استادراهنما سلطان زاده م ح بررسي 25 مورد عفونت باكتريال نوزادان در بيمارستان امامحسين 1373-1374

101- استادراهنما سلطان زاده م ح بررسي مننژيت چركي وروش هاي تشخييصي دربيمارستان امام حسين 1371-1372

102- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي عوارض آبله مرغان در3مركز آموزشي 1373-1374

103- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي ترانسفوزيون خون در نوزادان بستري شده دربيمارستان امامحسين 1371-1372

104- سلطان زاده م ح بررسي مبتلا يان به تب روماتيسمي دربيمارستان امام حسين 1369-1373

105- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي وتشخيص نهائي 22 مورد پلورال افيوژن در3مركز آموزشي 1372-1373

106- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 257 مورد عفونت هاي تنفسي در مدت يك سال در بيمارستان امام حسين 1370-1371

107- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي 63 مورد تشخيص نهائي آپنه تنفسي درنوزادان در3 مركز آموزشي 1372

108- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي اشكال باليني آرتريت روماتوئيد ومقايسه آ ن با بالغين 1375

109- استاد راهنما سلطان زاده م ح گزارش يك مورد بروسلوز مادرزادي در بيمارستان امام حسين 1372

110- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي هپاتيت نوزادان 1372

111- استاد راهنما سلطان زاده م ح گزارش 6 مورد سيند روم پاتو ( تريزومي 13 ) 1372-1373

112- استاد راهنما سلطان زاده م ح بررسي علائم باليني وآزمايشگاهي 50 مورد آرتريت سپتيك 11372-1373

113- استادراهنما سلطان زاده م ح بررسي 30 مورد علل تشنج دراطفال در بيمارستان امام حسين 1370- 1371

114- استاد راهنما سلطان زاده م ح-بررسی 16 مورد نوروفِبروماتوزدربيمارستانهای کودکان مفِد و امام حسِن1368-1379

115- استاد راهنما سلطان زاده م ح-بررسی مقايسه ای علل مرگ و مِر نوزادان قبل و بعد از کالبد شکافی در نوزادان کالبد شکافی شده در سه مرکز آموزشی امام حسِن ،مفِد و مرکز طبی کودکان در مدت 3 سال   1379-1377

116- استاد راهنما سلطان زاده م ح-بررسی اپيدمِولوژی NEC  در دو مرکز آموزشی امام حسين و مفيد در مدت 3 سال

117-استاد راهنما سلطان زاده  م- ح گزارش يك مورد سياه زخم در  نوزاد سه روزه1381     

118- استاد راهنما سلطان زاده م - ح  برر سي اتيولوژي هماچوري در اطفالدر بيمارستان هاي امام حسين وشهدا درسال هاي 1375-1380   

119 -  استاد راهنما  سلطان زاده م- ح  شيوع شكاف كام وشكاف لب در نوزادان متولد شده در بيمارستان امام حسين از سال 1372-1378

120- استاد راهنما سلطان زاده م-ح بررسي نتايج پونكسيون مايع نخاع در بخش اطفال ونوزادان بيمارستان امام حسين در 6 ماه اول سال 1380

121- استاد راهنما سلطان زاده م-ح  بررسي اپيدميولوژيكي عوامل باكتريال كنژنكتيويت هاي نوزادي در متولدين سه بيمارستان امام حسين ورسالت تهران وشهيد اكبر آبادي طي سال هاي 1380-1381

122-استاد راهنما سلطان زادهه - م -ح  بررسي يافته ها ي بيماران مبتلا به تروبوسيتو پني در نوزادان و اطفال بيمارستان اامام حسين  مركز طبي كودكان 1376 - 1380

123-استاد راهنما سلطان زادهه - م -ح  بررسي بيماري گيلن باره در بيمارستان امام حسين وشهدا

124-استاد راهنما سلطان زاده - م -ح  بلورساز م-ر  شيرواني -ف  سيفي-ج  بررسي بيماران  اطفال بستري گرديده با تشخيص
بيماريهاي تنفسي در بيمارستانهاي امام حسين ، شهدا ،  مسيح دانشوري و طالقاني در سال  1381

125 – سلطان زاده  م ح  شيرواني ف ني ريزي ع مقايسه اثر ضد عفوني كننده پويدون آيوداين با  دكوسپت در دست شستن در بيمارستان امام حسين (ع) 1382-1383

 126 -   سلطان زاده  م ح  شیروانی ف خالدی ض پایان نامه تخصص اطفال – مقایسه نوزادان ترم متولد شده توسط زایمان سزارین یا با روش زایمان طبیعیاز نظر وضعیت آهن و هموگلوبین سال تحصیلی 1383-1384

 

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دانشکده پزشکي

پايان نامه ها:

براي دريافت دکتراي پزشکي

سال تحصيلي:

دانشجو:

استاد راهنما:

موضوع:

 

1368

دکترضا شهيدي مهرآبادي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

عفونت هاي ويروسي در اطفال

1.

ورودي 1376

دکتر  اردشير اسدي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اتيولوژي ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري شده در بخش نوزادي بيمارستان امام حسين (ع) از ابتداي سال 1374 تا پايان سال 1376

2.

81_1380

دکتر ابوالقاسم افخمي اردکاني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اساتيد مشاور:

دکتر هايده شيخ الاسلامي_ دکتر فريبا شيرواني

بررسي اپيدميولوژي آنتروکوليت نکروزان طي سال هاي 1377 تا 1379 در بيمارستان هاي امام حسين(ع) و کودکان مفيد

3.

79_1378

دکتر احمد پيش يار

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي نتايج کشت ادرار به روش پراپوبيک در 310 نوزاد بستري در بيمارستان هاي مفيد و امام حسين

4.

69_1368

دکتر احمد ستوده ديلمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي قد، وزن و دور سر نوزادان متولد شده در بيمارستان رسالت تهران به مدت يک سال و مقايسه آن با کشور هاي ديگر

5.

1375

دکتر احمد شهيدي کسمائي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اشکال باليني روماتوئيد آرتريت جوانان و مقايسه ان با فرم بالغين

6.

76_1375

دکتر آرزو لطفي آذر

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و پارا کلينيک در آرتريت چرکي نوزادان در بيمارستان امام حسين و بيمارستان مفيد در سال هاي 73 و 74 و نيمه اول 75

7.

78_1377

دکتر اسدالله کرمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوامل اپيدميولوژيک و باليني و ازمايشگاهي بروسلوز در 5 ساله اخير 1377_1373 بيمارستان امام حسين(ع)

8.

82_1381

دکتر افشين بهزادي فر

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مشاور خانم دکتر ژاله رجوي

بررسي اپيدميولوژيکي عوامل باکتريال کنژنکتويتهاي نوزادي در متولدين بيمارستان امام حسين (ع) و رسالت و شهيد اکبرابادي طي سال هاي 80 و 81

9.

ورودي 1374

77_1376

دکتر اکرم نوري نيکچه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي تأثير قطره گياهي زياد کننده شير N_LACTO DROP بر روي شير مادر

 

10.

80_1379

دکتر امير هاشمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علل گوارشي(غير جرارتي) استفراغ در کودکان در بيمارستان امام حسين در سال 78_1377

11.

72_1371

دکتر امير هوشنگ فتاح پور

دکتر عليرضا فروغي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و ازمايشگاهي آرتريت سپتيک در اطفال و مقايسه آن با گزارشات خارجي

12.

76_1375

ورودي مهر 68

دکتر ايرج قنبري مياندوآب

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي موارد مننژيت و علل آن در نوزادان در 3 سال (73_74_75) در بيمارستان امام حسين

13.

76_1375

دکتر بهزاد شفيعيان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوامل اپيدميولوژيک و اتيولوژيک شير خواران مبتلا به گاسترو و انتريت بستري در بيمارستان لقمان در سال 1375

14.

75_1374

دکتر بهزاد قزويني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوارض مفصلي استخواني بيماري بروسلوز در 2 مرکز آموزشي درماني در اطفال از سال 74_1370

15.

73_1372

دکتر بهزاد نيکبخت

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي تشخيصي نهائي صد مورد تشنج کودکان در سه مرکز آموزش درماني

16.

76_1375

دکتر پژمان توحيدي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوامل اپيدميولوژيک و اتيولوژيک شيرخواران مبتلا به گاستروآنتريت در بيمارستان طالقاني در سال 1375

17.

75_1374

ورودي بهمن 67

دکتر پيام آريا

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي 6 ساله ي اندوکارديت عفوني در اطفال (بيمارستان هاي امام حسين، شهدا، کودکان مفيد، لقمان، طالقاني)(1/1/69 تا 30/12/74)

18.

1382

دکتر جلال الدين سيفي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اساتيد

مشاور:دکترمحمد رضا بلورساز

دکتر فريبا شيرواني

 

بررسي بيماران اطفال بستري گرديده با تشخيص بيماري هاي تنفسي در بيمارستان هاي امام حسين(ع)_ شهدا تجريش _ مسيح دانشوري طالقاني در سال 1381

19.

 

 

 

 

 

بهمن 1372

دکتر حسن فضلي سروستاني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بحثي پيرامون هپاتيت نوزادان

20.

76_1375

دکتر حسين سخي پور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي ميزان شيوع آرتريت سپتيک در نوزادان بستري شده در بيمارستان امام حسين (ع) از سال 1370 لغايت سال 1375

21.

71_1370

ورودي 1364

دکتر حيدر چراغچي

 

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي يافته هاي باليني، آزمايشگاهي و مايع نخاع در مراحل مختلف مننژيت سلي در اطفال در سه مرکز آموزشي

22.

78_1377

دکتر حيدر غفاري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي مننژيت نوزادي در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين(ع) در سال هاي 1375 الي 1376

23.

ورودي سال 1374

دکتر رباب فياضي سرابي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوامل مختلف موثر در هيپو گليسمي در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين (ع) در طي سال 1375

24.

77_1376

دکتر رزا شوبيري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي شيوع عفونت ادراري در نوزادان بستري در بخش نوزادان بيمارستا امام حسين در سال 1377

25.

75_1374

دکتر رضا اخوان مهدوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي مورد نادري از ولوولوس معده با اونتراسيون ديافراگم

26.

77_1376

دکتر رضا پاکروان مغاني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي پرونده کودکان مبتلا به بيماري هاي عصبي_عضلاني حاد در بخش اطفال بيمارستان هاي شهدا، لقمان الدوله، طالقاني، امام حسين در سال (76_1366)

27.

1368

دکتر رضا رشيدي مهر ابادي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

عفونت هاي ويروسي در اطفال

28.

1377

دکتر رضا لطفي زاده

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي فاکتورهاي اپيدميولوژيک و سابقه فاميلي در کودکان مبتلا به تب و تشنج بستري در بيمارستان آيت آلله طالقاني در سال 1376

29.

77_1376

دکتر رهي رضا دانشور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

وضعيت کودکان مبتلا به تب حاد روماتيسمي بستري در بيمارستان امام حسين (ع) در طي سال هاي 76_1375

30.

73_1374

دکتر زهرا حيدري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوارض آبله مرغان در کودکان بستري در بيمارستان هاي مفيد، امام حسين(ع)، مرکز طبي کودکان

31.

75_1374

دکتر سعيد جلال وند

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي ترانسفوزيون خون در نوزادان و بررسي آن در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين(ع) در سال هاي 72_71

32.

77_1376

دکتر سعيد کرمانشاه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي پرونده 88 کودک مبتلا به تشنج در بيمارستان لقمان الدوله در سال 1374

33.

72_1371

دکتر سعيد کلانتري

دانشگاه آزاد اسلامي(دانشکده ي پزشکي)

دکتر محمد حسين سلطان زاده

توده هاي شکمي در اطفال

و بررسي آن در مراکز اموزشي_درماني امام حسين (ع) و مفيد

34.

76_1375

دکتر سميرا هاشمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و ازمايشگاهي بيماري هنوخ شوئن لاين در طي سال هاي 71_72 در سه مرکز اموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

35.

74_1373

دکتر سوسن جعفريان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

شيوع کمبود

G6PD

در نوزادان تعويض خون شده بين سال هاي 73_1372 در مرکز آموزش درماني امام حسين(ع)

36.

72_1371

دکتر سيد امير هوشنگ فتاح پور

دکتر عليرضا فروغي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي آرتريت سپتيک در اطفال و مقايسه آن با گزارشات خارجي

37.

77_1376

دکتر سيد باقر کاظم پور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوارض ناشي از پارگي طولاني مدت کيسه آب در نوزادان متولد شده از مادران مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين در سال 1376

38.

80_1379

دکتر سيد حسن رمضان زاده مقري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي يکساله ميزان شيوع هيپو کلسمي زودرس نوزادي در نوزادان داراي ريسک

فاکتور هاي ان در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين(ع) در سال 1378

39.

74_1373

دکتر سيد حميد مبصري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

نوزاد نارس

PREMATURE

بررسي مشکلات نوزادان نارس در بين 100 مورد بستري شده در بيمارستان هاي امام حسين(ع) و لقمان حکيم در طي سال 1373

40.

74_1373

دکتر سيد صلاح الدين نبوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

گزارش يک مورد نادر آکندروپلازي به همراه سندروم کلاين فلتر

41.

1379_1380

دکتر سيد عبدالرضا اشرفي پور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي ميزان

ESRو CRPدر استئوميليت آرتريت سپتيک و ميزان کاهش ان با درمان در بيمارستان هاي مفيد و شهداي تجريش در سال هاي 1376_1379

42.

68_1367

دکتر سيد مرتضي عشاقي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

علل کوتاهي قد در کودکان

43.

74_1373

دکتر سيد مرتضي مير موسوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

عفونت باکتريال نوزادان(گزارش موارد سپسيس در بيمارستان امام حسين(ع)

44.

1381

دکتر سيد مهدي حسيني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي نتايج حاصل از LP  در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان امام حسين (ع) در شش ماهه اول سال 1380

45.

76_75

دکتر سيد موسي الرضا حسيني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي کامل ادرار و کشت در کودکان در سه مرکز بيمارستاني

46.

ورودي مهر 1370

77_1376

دکتر سيد نصر الله طباطبايي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي موارد خونريزي گوارشي و علل آن در بيماران بخش اطفال بيمارستان امام حسين(ع) از سال 1370 تا 1376

47.

76_1375

دکتر سيف الله حيدرزاده

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي و شيوع باليني و آزمايشگاهي در 100 کودک مبتلا به آپانديسيت حاد از سال 1375_1373 در بيمارستان امام حسين

48.

78_1377

دکتر شاهين عليزاده خياوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي ارزش

CRP,ESR,CBC

درسپتي سمي نوزادان در سال 1377 در بيمارستان امام حسين

49.

1381_1380

دکتر شير محمد اقا محمدي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

معرفي و گزارش يک مورد بيماري سياه زخم در نوزاد سه روزه

50.

76_1375

دکتر شيرين اقوامي املي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علل مرگ و مير نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين(ع) در سال 1375

51.

77_1376

ورودي سال 1374

دکتر شيوا يوسف نيا

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي نا هنجاري هاي مادرزادي در نوزادان زنده متولد شده در نيمه اول سال 1376 در بيمارستان امام حسين (ع)

52.

80_1379

دکتر صيد حسن صيدي حسين ابادي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مشاور: اذن الله اذر گشب

بررسي موارد بيماري نورو فيبروماتوز در بيمارستان هاي امام حسين (ع)  و مفيد در سال هاي 1379_1368

53.

71_1370

دکتر طاهر محيط مافي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اسهال خوني اطفال در سه بيمارستان لقمان، امام حسين و شهيد لبافي نژاد

54.

71_1370

دکتر عباس بيده

دکتر محمود مافي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علل مکانيکي و غير مکانيکي انسداد روده در اطفال

55.

79_1378

دکتر عباس خالقي پناه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مقايسه تخمين هيپربيل رو بينمي باليني با مقدار بيلي رو بينمي سرمي در 100 نوزاد مراجعه کننده به بيمارستان لقمان و امام حسين در سال هاي 79_1378

56.

71_1370

دکتر عباس فرزانگان بيد گلي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اسهال باکتريائي و بررسي ان در بيماران بستري در چند بيمارستان آموزشي

57.

71_1370

دکتر عباس فرزانگان بيد گلي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اسهال باکتريائي و بررسي آن در بيماران بستري در چند بيمارستان آموزشي

58.

69_1368

دکتر عباسعلي عظيمي تفتي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي آسپيراسيون هاي مغز استخوان انجام شده در بخش اطفال بيمارستان هاي امام حسين و لبافي نژاد(سال 1368)

59.

77_1376

دکتر عبدالمهدي متوصل

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي بيماري هاي لارنژيت در اطفال و بررسي موارد لارنژيت در سال هاي 76_1375 در بيمارستان هاي امام حسين(ع) در تهران

60.

78_1377

دکتر علي رضا نيلي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي شيوع سپتي سمي نوزادان در سال هاي 77_1376 در بيمارستان امام حسين

61.

83_82

دکتر علي ني ريزي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

استاد مشاور:

خانم فريبا شيرواني

مقايسه اثر ضد عفوني کننده پويدون آيوداين با دکوسپت دردست شستن در بيمارستان امام حسين (ع)

62.

76_1375

دکتر عليرضا ذخيره داري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي 31 کودک مبتلا به CDH و روش هاي تشخيصي و درماني آن در مرکز پزشکي امام حسين (ع) (مهر ماه 1372_ مهر ماه 1375)

63.

70_1369

ورودي آبان 1363

دکتر عليرضا نيرومند فرد

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم آزمايشگاهي و باليني 50 مورد بيماري تب مالت در بخش اطفال بيمارستان هاي امام حسين(ع) و لبافي نژاد تهران

64.

1378ورودي

دکتر عنايت الله عبدالهي فومني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي مقايسه اي علل مرگ و مير نوزادان قبل و بعد از کالبد شکافي در نوزادان کالبد شکافي شده در سه مرکز اموزشي امام حسين(ع) _ مفيد و مرکز طبي کودکان در 3 سال 79_1377

65.

78_1377

دکتر فرامرز کرامتي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي انسيدانس و اتيولوژي آنمي در نوزادان بستري شده در بيمارستان امام حسين(ع) در يکسال (76_1375)

66.

78_1377

دکتر فربد رهنماي چيت ساز

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني در کودکان مبتلا به تب روده بستري در بيمارستان امام حسين (ع) طي پنج سال گذشته (77_1373)

67.

79_1378

دکتر فرج الله رستمي مفرد

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي آناليزادراري و نقش آن در کشت ادرار کودکان زير 12 سال مبتلا به عفونت ادراري در بيمارستان امام حسين 0ع) طي سال هاي 77_1376

68.

72_1371

دکتر فرح فضلي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مننژيت هاي سالمونلائي و گزارش موارد نادري از آن در 15 سال گذشته از بيمارستان هاي مرکز طبي کودکان امام حسين و لقمان حکيم

69.

73_1372

دکتر فرحناز شجاع خواه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

ابله مرغان مادرزادي و گزارش يک مورد

70.

72_1371

دکتر فرزاد ابرازي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي در کودکان مبتلا به آسم درد و مراکز آموزشي بيمارستان امام حسين و بيمارستان مفيد

71.

74_1373

دکتر فرزاد حريري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي و تشخيص نهائي 100 مورد هماچوري در بخش اطفال 3 مرکز بيمارستاني آموزشي

72.

78_1377

دکتر فرشاد يوسف پور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اسپيراسيون جسم خارجي در اطفال در سه مرکز دانشگاهي بيمارستان امام حسين (ع)، بيمارستان لقمان و مرکز طبي کودکان در سال هاي 1376_1375

73.

1371

دکتر فريبا شيرواني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مقايسه اثر درماني دسموپرسين و دستگاه انورزي آلارم در کودکان ايراني بالاي 6 سال مبتلا به شب ادراري

74.

76_1375

دکتر فريد نژاد دادگر

دکتر محمد حسين سلطان زاده

ديابت گذران نوزادان و معرفي دو نمونه

75.

 

دکتر کاميار افسري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي بيماري گلين باره در بخش اطفال امام حسين و شهداي تجريش شهر تهران در 10 سال اخير(سال 1372 تا 1381)

76.

77_1376

دکتر کيانوش بهره مند

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي پرونده کودکان مبتلا به گاستروآنتريت در بيمارستان لقمان حکيم در سال 1376

77.

1383_1382

دکتر کيوان ميرنيا

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اساتيد مشاور: دکتر امير هوشنگ اربابي

دکتر فريبا شيرواني

بررسي شيوع کلونيزاسيون سوش هاي MRSA در نوزادان و پرسنل مرتبط با نوزادان در بيمارستان هاي امام حسين و شهيد اکبرآبادي در سال هاي 1381_1382

78.

72_1371

دکتر مازيار کولائيان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي شيوع عفونت هاي تنفسي در مراجعين به درمانگاه اطفال بيمارستان امام حسين طي يکسال (مهر 70 تا مهر 71)

79.

69_68

دکتر مجيب الدين بيرجندي

دکتر مهدي مطيعيان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي و نتايج عمل تعويض خون در بخش اطفال بيمارستان امام حسين(ع)

80.

78_1377

دکتر مجيد خليفه سلطاني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اتيولوژيکي يافته هاي کلينيکي و پارا کلينيکي در کودکان 12_1 ساله مبتلا به اسم بستري در بيمارستان امام حسين(ع) طي سال هاي 70 الي 1377

81.

79_1378

دکتر محسن اخوان سپهي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي موارد مثبت

CRP

سرم در نوزادان مبتلا به ممنژيت در بيمارستان امام حسين(ع) در سال 1377

82.

72_1371

دکتر محسن رحيمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بيماري تيفوئيد و بررسي آن در کودکان

83.

76_1375

دکتر محسن ستاري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

سينوزيت در کودکان

84.

81_1380

دکتر محسن سلطاني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي شيوع شکاف لب و شکاف کام در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين (ع) از سال 1378_1372

85.

69_1368

دکتر محمد اسعدي راد و دکتر مير ابوالقاسم اوصياء

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اورژانس هاي عفوني اطفال

86.

75_74

دکتر محمد باقر حسن کياده

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي بيماران مبتلا به تب تشنج در سه سال 73 و 74 و75 در بيمارستان مسيح دانشوري

87.

75_1374

دکتر محمد باقري حسن کياده

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي بيماران مبتلا به تب تشنج در سه سال 73 و 74 و 75 در بيمارستان مسيح دانشوري

88.

75_1374

دکتر محمد پيل پايه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و بيو شيمي ريکتز در بيمارستان هاي امام حسين و مرکز طبي کودکان تهران

89.

78_77

دکتر محمد تاجيک ايجدان

دانشجوي مهمان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اپي در موليز و بولوز

EPIDRMOLYSIS BULLOSA

و در مان با فني توئين و ويتامين دي

PENYTION AND VIT E

90.

78_1377

دکتر محمد جواد جوراستي فرد

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي موارد آنزيم G6PD در کودکان 10_2 ساله در بيمارستان هاي طالقاني و امام حسين تهران در سال هاي 77_72

91.

69_1368

دکتر محمد حکيم جوادي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي مايع مغزي نخاعي در بيماران بستري شده به علت تشنج در بخش اطفال بيمارستان لقمان حکيم در سال 1368

92.

75_1374

دکتر محمد رضا خراساني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

علل تشنج در اطفال و بررسي آن در بخش اطفال بيمارستان امام حسين (ع) در سال هاي 71_1370

93.

78_1377

دکتر محمد رضايي عارف

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اپيدميولوژي و عوارض اسهال خوني(ديسانتري) در اطفال بستري در بيمارستان امام حسين(ع) در سال هاي 76 و 77

94.

74_1373

دکتر محمود رضواني

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي بيماري ژيارديازيس در اطفال و تظاهرات ان و بررسي تظاهرات اوليه ان در بخش اطفال مرکز پزشکي امام حسين (ع) در سال 71 و 72

95.

73_1372

دکتر محمود زارع

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي ارزش CRP مايع نخاع در ممنژيت باکتريائي اطفال

96.

76_1375

دکتر محمود عسگري

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي موارد هيپو کلسمي و علل آن در بيمارستان امام حسين در سال هاي 75_1371

97.

77_1376

دکتر مرتضي مجدي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

پورپوراي هنوخ شوئن لاين و بررسي موارد بستري شده در بخش اطفال بيمارستان طالقاني در 10 سال اخير (1376_1366)

98.

74_1373

دکتر مرجان گيتي مقدم

دکتر محمد حسين سلطان زاده

تشخيص نهايي پلوارال افيوژن در اطفال بستري در بيمارستان هاي مفيد، شهداء، لقمان، و امام حسين (ع) در سال 1372 و1373

99.

76_1375

دکتر مريم بني هاشمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

تعيين ويژگي هاي بيماران که با شکايت گلودرد به درمانگاه  بيمارستان امام حسين (ع) در سال هاي 1373_1374

100.

71_1370

دکتر مريم خوشنود شريعتي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

ترجمه قسمت واکسيناسيون از کتاب

RED BOOK 1991

101.

73_1372

دکتر مريم خوشنود شريعتي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي يک شير خوار 2 ماهه مبتلا به بروسلوز مادرزادي

102.

75_1374

دکتر مريم مستغني يزدي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

نکات عملي در تشخيص و درمان ايدز کودکان براي پزشکان و والدين

104.

75_1374

دکتر معصومه دادپي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

شايع ترين عفونت انگلي_روده اي اطفال در«بيمارستان هاي مفيد و مرکز طبي اطفال»

105.

72_1371

دکتر منيژه کهبازي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي تأثير دگزامتازون در ميزان کمتر شدن کاهش شنوائي ممنژيت باکتريال شيرخواران و کودکان

106.

79_1378

دکتر مهدي ابوالحسن پور

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي جرم هاي ايجاد کننده UTI و آناليز آنتي بيوگرام در بيماران بستري شده در بخش هاي اطفال بيمارستان هاي امام حسين و بوعلي در سال هاي 78_1376

(دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان)

107.

81_1380

دکتر مهدي ارام فر

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي اتيولوژي هماچوري در اطفال بستري شده در بيمارستان امام حسين (ع) و شهداي تجريش در سال هاي 80_75

108.

ورودي مهر 1364

دکتر مهدي پازوکي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

تشخيص نهايي و بررسي آپنه در نوزادان بيمارستان هاي آموزشي تهران طي يکسال

109.

80_1379

دکتر مهدي ترابيان

دکتر محمد حسين سلطان زاده

خونريزي داخل بطني

(IVH)

در نوزادان از نظر اپيدميولوژي، اتيولوژي و علايم همراه در مراکز آموزشي امام حسين، مفيد و شهداي تجريش طي سال هاي 1377 و 78

110.

ورودي مهر ماه 1366

دکتر مهدي غنچه

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي عوارض دهيدراتاسيون هيپرناترميک در 50 مورد کودک بستري در بيمارستان هاي آموزشي تهران

111.

75_1374

دکتر مهدي ناظم زاده

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي شيوع موارد کشت خون مثبت در نوزاداني که با تشخيص

SEPSIS

در بيمارستان امام حسين(ع) در سال 1373 بستري شده اند.

112.

74_1373

دکتر مهران ذوالجلالي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

ممنژيت چرکي و تازه ترين روش هاي تشخيصي و درماني آن در اطفال و بررسي آماري ان در بخش اطفال بيمارستان امام حسن (ع) در سال هاي 72_1371

113.

73_1372

دکتر مهران مرتضوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و ازمايشگاهي و گزارش مواردي از بيماري کاوازاکي

114.

73_1372

ورودي بهمن 1365

دکتر مهران مرتضوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي و گزارش مواردي از بيماري کاوازاکي

115.

 

دکتر ميترا قائمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علل درد پا در کودکان 2 تا 12 ساله بستري در بخش اطفال بيمارستان امام حسين (ع) در طي سال 1373

116.

1379

دکتر ناصر رضوي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اساتيد مشاور:

دکتر فريبا شيرواني

دکتر ميترا رادفر

بررسي يافته هاي بيماران مبتلا به ترومبوسيتوپني در نوزادان و اطفال در بيمارستان امام حسين و مرکز طبي کودکان از سال 1376 الي 1380

117.

70_1369

ورودي آبان 63

دکتر ناصر نصير تفرشي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

اندازه گيري قد_وزن و دور سر 2000 نوزاد در بيمارستان امام حسين (ع) و رسالت تهران و مقايسه آن ها با يکديگر

118.

73_1372

دکتر نوشين بقائي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي تأثير واکسن ب.ث.ژ. در پيشگيري به ابتلا مننژيت سلي در سه بيمارستان آموزشي امام حسين(ع) ، لقمان حکيم، مرکز طبي کودکان

119.

78_1377

دکتر نيما رحيمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

بررسي علائم باليني در کودکان مبتلا به بروسلوز بستري در بيمارستان امام حسين (ع) طي سال هاي 76_1372

120.

75_1374

دکتر هايده مبارک

دکتر محمد حسين سلطان زاده

ارزيابي مبتلايان به تب روماتيسمي در طي سال هاي 73_1369 در بيمارستان امام حسين

121.

74_1373

دکتر هما بديعي شبگاهي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

معرفي موارد بيماري تريزومي(سندروم پاتو)

122.

69_1368

ورودي بهمن 62

دکتر همايون فرزانه

دکتر محمد رضا مافي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

سپتي سمي نوزادان و بررسي C.B.C  در سپتي سمي نوزادان بستري در بيمارستان هاي امام حسين(ع) و مفيد

123.

76_1375

عليرضا مستقيمي

دکتر محمد حسين سلطان زاده

مقايسه آمار مرگ و مير نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين(ع) و بيمارستان رويال تهران(رسالت) از فروردين 1374 لغايت فروردين 1375

124.