تاليفات


1- سلطان زاده م.ح بيماريهای عفونی کودکان (جلد اول)1369

 

2- سلطان زاده م.ح بيماريهای عفونی کودکان (جلد دوم )1370

 

3- سلطان زاده م.ح بيماريهای عفوني کودکان (جلد سوم )1370

 

4- سلطان زاده م.ح بيماريهای شايع عفوني کودکان 1371

 

5- سلطان زاده م.ح بيماريهای تنفسی کودکان . جهاد دانشگاهی 1371

 

6- سلطان زاده م.ح پيشگيری از عفونت در پيوند اعضا . جهاد دانشگاهی 1373

 

7- سلطان زاده م.ح بيماريهای رايج عفونی کودکان. 1373

 

8- سلطان زاده م.ح نکات عملی در تشخيص و درمان ايدز در کودکان . کانون کتاب دانشگاهی 1374

 

9- سلطان زاده م.ح  ،مرندی ع . بيماريهای نوزادان . پزشکی امروز، 1376


10- سلطان زاده م.ح مسايل رايج اطفال (22)جلد ، 78 - 1358.

11- سلطان زاده م.ح -ناصری زاده -کنترل عفونت در بيماران ،
کارکنان و مراقبت کنند گان
،  1381

 

12- کتاب مردی برخواسته از کویر(زندگی نامه پروفسور محمد حسین سلطان زاده و پنجاه سال پزشکی کودکان)

 

 

 

     
   

   کتب ترجمه شده

 

1- سلطان زاده م.ح ترجمه کتاب کودک و من

 

 2- سلطان زاده م.ح ميرزايی. فوريتهای طب کودکان . جهاد دانشگاهی، 1375