مقالات فارسی  .برای دسترسی به مقالات فارسی اين قسمت را کليک کنيد
مقالات در مجلات داخلی 

1 - سلطان زاده م . ح . گزارش يک مورد کاوازاکی . دارو درمان 1372 ، 121 .

2 - رود پيما ش .، شوشتريان م .، لسانی م .، سلطان زاده م . ح  تب روماتيسمی در کودکان . بيماريهای کو د کان 1373 .4 .

3 - سلطان زاده م .ح دور نمای واکسيناسيون در دهه آينده . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

4 - سلطان زاده م .ح نکاتي چند در مننژيت باکتريال . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

5 - سلطان زاده م .ح مننژيت سلی . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

6- سلطان زاده م .ح  پانکراتيک حاد. بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

7 - سلطان زاده م.ح آنتی ميکروبيال تراپی در پيوند اعضاء . بيماريهای رايج عفونی کودکان 373 1.

8 - سلطان زاده م.ح طاعون. بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

9 - سلطان زاده م.ح بروسلوز . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

10 - سلطان زاده م.ح شوشتريان م. لسانی م. رود پيما ش . فارنژيت . در کودکان . نبض 1375 ، 55 .

11 - سلطان زاده م.ح بررسی شيوع استر پتو کوک در مدارس شرق تهران . طب و تزکيه 1378، 34 ، 42 .

12 - سلطان زاده م.ح بررسی هنوخ شوين لاين پورپورا در سه مرکز آموزشی . طب و تزکيه 1378 ، 32 ،49 .

 13 - سلطان زاده م.ح سندرم پاتو تريزومی 13 گزارش 6 مورد . نظام پزشکی 1378 ،17 ،132 .

14 - سلطان زاده م.ح مطالعه مغز استخوان در بيماريهای عفونی - بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

15 - سلطان زاده م .ح پنومونی ها         بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

 16 - سلطان زاده م.ح شيگوز              بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

17 - سلطان زاده م.ح کلرا                   بيمارِهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

18 - سلطان زاده م.ح آميبياز                بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم1370

19 - سلطان زاده م.ح تازه های بروسلوز بيماريهای شايع عفونی کودکان    1371  

20 - سلطان زاده م.ح آب و الکترليت و دزهيدراتاسيون بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

21 - سلطان زاده م.ح درمان گاستروآنتريت باکتريال با آنتی بيوتيک بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

22 - سلطان زاده م.ح جسم خارحی در مجاری  هوايی بيماريهای  تنفسی کودکان 1371

23 - سلطان زاده م.ح درمان و پيشگيری مننژيت باکتريال بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

24 - سلطان زاده م.ح اهميت شير مادر درپيشگيری از بيماريهای تنفسی کودکان   1371

25 - سلطان زاده م.ح علل عود پنومونی ها بيماريهای تنفسی کودکان 1371

26 - سلطان زاده م.ح پنومونی باکتريال بيماريهای تنفسی کودکان 1371

27 - سلطان زاده م.ح .، نظری ش  ايمونيزاسيون در بيماريهای تنفسی کودکان 1371

28 - سلطان زاده م.ح مننژيت حاد باکتريال  بيماريهای عفونی کودکان جلد اول 1369

29 - سلطان زاده م.ح عفونتهای هموفيلوس آنفلوانزه   بيماريهای عفونی کودکان جلد دوم 1369

30 -سلطان زاده م.ح بروسلوز بيماريهای عفونی کودکان  جلد دوم 1370

31- سلطان زاده م.ح عفونتهای ناشی از ايکولای بيماريهای عفونی کودکان 1370   

32 - سلطان زاده م.ح تأثير دگزامتارون در تقليل عارضه کاهش شنوايی در مننژيت  باکتريال  پژوهنده  شماره 17 بهار 79

33 - سلطان زاده م.ح بررسی فارنژيت از نظر کشت و علايم بالينی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه ا طفال  پژوهش در پزشکی سال 23 شماره 1 بهار 1378

34 - سلطان زاده م.ح سندرم کاواساکی مجله دانشکده پزشکی قروين سال اول شماره يک بهار 1367

35 - سلطان زاده م.ح گزارش دو مورد بلوغ زودرس مجله دارو و درمان سال نهم شماره مسلسل 100 ارديبهشت 71

36- سلطان زاده م.ح تب مالت مجله دانشکده پزشکی قزوين سال اول شماره دو پاييز 1367

37- سلطان زاده م.ح گزارش يک مورد کاوازاکی مجله دارو و درمان سال يازدهم شماره مسلسل 121 بهمن 1372

38- سلطان زاده م.ح تاثير دگزامتازون در كمتر شدن عارضه كاهش شنوايي در مننژيت باكتريال 1379 مجله پژوهنده شماره 17 .   

39- سلطان زاده م.ح بررسي كشت و علا ئم باليني در 300 مورد گلو درد در بيمارستان امام حسين .   

4040- سلطان زاده م - ح بررسي وضعييت  آندو كارديت عفوني در كودكان در مراكز درماني دانشگاه شهيد بهشتي  -پژوهش در پزشكي پائيز 1380 ص 149-152

41- سلطان زاده  م ح -رجوي ژ - اربابي ا-بهزاديفر ا-بادامي ن- خدامي م- اشرفي ف-
بررسي اپيدميولوژي عوامل باكتريال كنژنكتيويتهاي نوزادي در متولدين بيمارستانهاي امام حسين ورسالت تهران وشهيد اكبر آبادي طي سالهاي 1380-1381 - مجله پژوهش در پزشكي  سال 27 شماره 2 ص 113-118  تابستان 1382

42- سلطان زاده  م ح -روشهای جدید تشخیص و پیش گیری از عفونت روتاویروس-خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران-سال هفتم-شمار 24-پائیز 89

43- سلطان زاده  م ح -تغذیه شیرخواران در زمان الودگی هوا-سال هفتم-شمار 25-زمستان 90

44- سلطان زاده  م ح-مضرات استفاده از گول زنک(پستانک)-فصلنامه اموزشی در زمینه سلامت مادر وکودک-انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر-سال یازدهم-شمار 45-بهار 90

45- سلطان زاده  م ح-سیادتی الف-اشرفی ف-یک مورد جالب بیماری مننژیت باکتریال در مجله کودکان انجمن پزشکان کودکان ایران به زبان انگلیسی-ماه اپریل تا ژون 2010-جلد 2-شماره 2

46- سلطان زاده  م ح-استئومیلیت و ارتریت چرکی صفحه 30 لغایت 33-دارو ودرمان نشریه 91-خرداد 1390

47- سلطان زاده  م ح-نکاتی درباره نحوه تغذیه و اوقات طرف غذا در کودکان-خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران-سال 5-شماره 17-تابستان 1387

 

مقالات در كنگره های داخلی

1- سلطان زاده م.ح آسپيراسيون جسم خارجی .اولين کنگره جراحی اطفال ، 1372

2- سلطان زاده م.ح مقاله CPC اولين کنگره جراحی اطفال،1372.

3- سلطان زاده م.ح 50 مورد آرتريِت سپتيک . چهارمين کنگره عفونی ،1372

4- سلطان زاده م.ح اسهال خونی در اطفال . دومين سمينار طب اجتماعي ، 1372

5- سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد مننژيت سلی . دومين سمينار طب اجتماعي 1372

6- سلطان راده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند قلب . کنگره بين المللی کودکان 1372

7- سلطان زاده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند کبد . کنگره بين المللی کودکان 1372

8- سلطان زاده م.ح ايدز در زنان حامله . کنگره زنان و مامايی 1372

9- سلطان راده م.ح گاسترو آنتريت حاد باکتريال .کنگره بين المللی کودکان 1372

10- سلطان زاده م.ح پيشگيری ازعفونت در پيوند اعضا. مسايل رايج طب اطفال (کنگره دکتر قريب) 1372

11- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند . تازه های طب اطفال 1372

12- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند اعضا. مسايل رايج طب 1372

13- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند کبد . کنگره بين المللی اطفال 1372

14- سلطان زاده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند مغز استخوان . کنگره بين المللی کودکان (تهران) 1373

15-سلطان زاده م.ح پيشگيری از عفونت استر پتوکوک ب . مسايل رايج طب اطفال. (تهران) 1373

16- سلطان راده م.ح پيشگيری از عفونت در پيوند کليه . تازه های طب اطفال (يزد) 1373

17- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند کليه .کنگره تازه های طب اطفال 1373

18- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند مغز و استخوان . کنگره بين المللی اطفال 1373

19- سلطان زاده م.ح بيماريهای تب دار با عامل پارازيتر . تازه های طب اطفال (تهران) 1374  

20- سلطان زاده م.ح د يسترس تنفسی ناشی از انگلها . کنگره بين المللی اطفال (تهران) 1374

21- سلطان زاده م.ح ايدز در کودکان .کنگره دکتر قريب 1374

22- سلطان زاده م.ح مسموميت با فنی تويين . کنگره مسموميتها (تهران) 1374

23- سلطان زاده م.ح مسموميت با اورگانو فسفات . کنگره مسموميتها (تهران) 1374

24- سلطان زاده م.ح عوارض آبله مرغان . تاره های طب اطفال (تهران) 1375

26- سلطان زاده م.ح آبله مرغان مادر زادی .کنگره بين المللی اطفال 1375

27- سلطان زاده م.ح 50 مورد آبله مرغان و خطرات آن . کنگره انجمن پزشکان کودکان ايران 1375

28- سلطان زاده م.ح تازه های سالمونلوز . تازه های طب اطفال( تهران) 1376

29- سلطان زاده م.ح مننژيت سلی . بيست و سومين کنگره منطقه اي تهران (پوستر)1376

30- سلطان زاده م.ح لايم. کنگره دکتر قريب 1376

31- سلطان زاده م.ح عفونتهای داخل رحمی . اولين کنگره کاهش مرگ و مير مادر و جنين و نوزاد ( تهران) 1376

32- سلطان زاده م.ح دارو درمانی در نوزادان . کنگره نوزادان(کاهش مرگ و مير مادر جنين و نوزاد )1376

33- سلطان زاده م.ح بررسی CRP مايع نخاع در مننژيت باکتريال . تازه های طب اطفال 1377

34- سلطان زاده م.ح PROM دهمين همايش ساليانه بيماريهای کودکان 1377

35- سلطان زاده م.ح Ecoli نوع هموراژيک . کنگره دکتر قريب 1377

36- سلطان زاده م.ح بررسی تأثير دگزامتازون در کمتر شدن عارضه کاهش شنوايي در بيماران مبتلا به مننژيت . بيست و يکمين کنگره دکتر قريب در اصفهان 1378

37- سلطان زاده م.ح آکندروپلازی با کلاين فلتر گزارش يک مورد .غدد درون ريز و متابوليسم 1378

38- سلطان زاده م.ح NEC اورژانسهای جراحی نوزادان 1378

39- سلطان زاده م.ح بررسی وضعيت آندوکارديک باکتريايی . پانزدهمين همايش بين المللی کودکان 1378

40- سلطان زاده م.ح بررسی اتيولوژی گلو درد در کو د کان ايرانی. همايش کنگره  بيماريهای  عفونی و گرمسيری 1378

41- سلطان زاده م.ح اخوان سپهی م بررسی اپيد ميو لوژی مننژيت نوزادان در مرکز پزشکی امام حسين (ع) همايش سالانه انجمن پزشکان ايرا ن و بيست و دومين کنگره دکتر محمد قريب 6-2 بهمن ماه 79 تهران  

42- سلطان زاده م.ح شوبيری - ر بررسی شيوع عفونت ادراری در نوزادان مرکز پزشکی امام حسين (ع) دوازدهمين کنگره بين المللی اطفال دانشگاه تهران مهر ماه 1379

43- سلطان زاده م-ح بررسي تآثير قطره گياهي زياد كننده شير مادر در سيزدهمين كنگره بين المللي اطفال دانشگاه تهران 1380

44-سلطان زاده  م- ح افخمي - ا برسي اپيدميولوژي آنتروكوليت نكروزان در48 مورد بيست و سومين كنگره استاد دكتر محمد قريب وتازه هاي اطفال 1381 ارديبهشت

45- سلطان زاده م ح  عبدالهي  مقايسه تشخيص قبل وبعد از كالبد شكافي  كنگره بين المللي اطفال دانشگاه تهران مهر ماه 1381

46- سلطان زاده م -ح  رجوي - ژ بادامي - ن  خدامي - م  اربابي - ا اشرفي -ف  بهزادي  - ا: بر رسي اپيدميولوژيكي عوامل باكتريال كنژنكتيويت هاي نوزادي درمتولدين بيمارستان هاي امام حسين (ع) ورسالت وشهيد اكبر آبادي طي سال هاي 1380-1381

 47- سلطان زاده  م ح  شيرواني - ف   : مقايسه اثر دسموپرسين و دستگاه انورزي آلارم در كودكان بالاي شش سال مبتلا به شب ادراري   كنگره عفونت هاي ادراري دركو دكان ونوزادان 25-27 دي ماه 1381 در سالن همايش هاي رازي

 48- سلطان زاده م - ح  شيرواني  -ف   پيشيار - ا   : بررسي نتايج كشت ادرار به روش سوپرا پوبيك  در 310 مورد در دو بيمارستان آموزشي 1381 در كنگره عفونت هاي ادراري در كودكان ونوزادان25-27 دي ماه 1381 در سالن همايش هاي رازي

49- سلطان زاده م ح –رجوي ژ –اربابي ا ه –بادامي   بهزاديفر ا –خدامي م-اشرقي   اپيد ميو لوژي ورم ملتحمه نوزادي در سه بيمارستان آموزشي امام حسين  رسالت اكبر آبادي-بيست و چهارمين كنگره استاد دكتر محمد قريب وتازه هاي طب اطفال ارديبهشت 1382 وزارت امور خارجه نياوران

50  ـ سلطانزاده م-ح –شيرواني  ف-رادفر م – ميرنيا ك-اربابي ا ه –خدامي م-قاروني م—بررسي شيوع كلونيزاسيون                       درنوزادان در بيمارستان هاي امام حسين وشهيد اكبرآبادي  در 100 نوزاد درپانزدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان25مهر ماه-اول آبان

51  ــــ سلطانزاده م ح –اربابي ا ه-شيرواني  ف  ميرنيا  ك –رادفر م-خدامي م-قاروني م بررسي شيوع كلونيزاسون                                      در 150 نوزاد در دو بيمارستان آموزشي در بيست و پنجمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب5-9 ارديبهشت1383

52-سلطان زاده  م ح  كاهش شنوائي در نوزادان  در شانزدهمين كنكره بين المللي كودكان17-22 مهر ماه 1383 تالار امام بيمارستان امام خميني

53-سلطان زاده  م ح  ا سيد هاي چرب ضروري درنوزادان وخانم هاي باردار      در هفددهمين كنكره بين المللي اطفال 8-13 مهر ماه 84  تالار امام خميني

54-سلطان زاده  م ح  نكات مهم در تغذيه با شيرمادر  بيست و ششمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب  24-28 ارديبهشت 84

55-سلطان زاده  م ح  پیشگیری بیماری های تنفسی وآسم با  اسید های چرب ضروری  دومين كنگره بيماريهاي ريوي و مراقبتهاي ويژه و سل 24-27 آبان  84  تالار وزارت امور خارجه

56-سلطان زاده  م ح  بیماری کاواساکی وگزارش 22 مورد همايش سالانه انجمن  فوق تخصصي عفوني اطفال 3-4 آذر  سالن ابن سينا دانشكده پزشكي شهيد بهشتي 84

57-سلطان زاده  م ح  تب و نوتروپنی  در اولین کنگره سراسری اورژانسهای طب کودکان سالن ابن سینا دانشکده پزشکی شهید بهشتی 1 تا 5 اسفند 84

58-سلطان زاده  م ح  کاهش شنوائی در نوزادان بيست وهفتمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1385 23-27 اردیبهشت  85
سالن کتابخانه ملی

59-سلطان زاده  م ح پرسش وپاسخ در نوزادان - هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان - تالار امام بیمارستان امام خمینی  5-10 آبان 1385

60-سلطان زاده  م ح  معرفی یک مورد ولوولوس معده همراه با اوانتراسیون و هرنی دیافراگماتیک طرف چپ- دومین همایش انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان - دانشگاه علومپزشکی شیراز - 18-17 آبان 1385

61- سلطان زاده م ح  بررسی عفونتهای ادراری در نوزادان - بیمارستان کودکان مفید   18-19 بهمن      1385

62- سلطان زاده م ح  کنگره سراسری اورژانس های طب کودکان NEC مرکز همایش های بین المللی ابن سینا  14 -18 اسفند 1385

63- سلطان زاده م ح  MRSA در نوزادان در کنگره بین المللی عفونت در مرکز قلب تهران بیمارستان شریعتی امیر اباد

64- سلطان زاده م ح  زمان عمل جراحی در آنتروکویت نکروزانت سی و یکمین کنگره عتمی سالانه جامعه جراحی ایران
 15-19 اردیبهشت 86

65-سلطان زاده م ح  عفونتهای داخل رحمی و رشد داخل رحمی IUGR اولین همایش سراسری انجمن پریناتولوزی ایران 5-8 تیر 1386

66-سلطان زاده م ح  پرسش و پاسخ همایش سالانه انجمن سالانه پزشکان کودکان ایران و بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب بیست و نه اردیبهشت لغایت دوم خرداد 86  وزارت امور خارجه

67-سلطلن زاده م ح . دوائی م . گاستریک ولولوس با پنو مونی و دسترس تنفسی در سومین کنگره مراقبت های ویژه سل با همکاری انجمن ریه اروپا 23-26 مهر 1386 سالن همایش های وزارت امور خارجه نیاوران

68- سلطان زاده م ح . پرسش و پاسخ  در نوزادان - نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 26-30 مهر 1386 تالار امام

69- سلطان زاده م ح . نقش رسانه در ترویج شیر مادر  سومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان  9و 10 آبان  1386 مشهد مقدس

70 - سلطان زاده م ح . ایزولاسیون در اولین کنگره کنترل عفونتهای بیمارستانی 16-18 آبان 1386 دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

71 – سلطان زاده م ح نقش پزشک در تشخیص فوریت پزشکی در سومین کنگره اورژانس های طب کودکان  11-15 اسفند ماه 1386  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

72 – سلطان زاده م ح چگونه می توان در ترویج مادر اقدام نمود ؟ در کنگره بزرگ مدیریت سلامت1-2 اسفند ماه 1386 در مرکز همایش های بین المللی رایزن سه راه آجودانیه

73 – سلطان زاده م ح معرفی یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر در بیست و نهمین کنگره استاد دکتر محمد قریب
31 فروردین تا 4 اردیبهشت 1387 سالن همایش های رازی

74 – سلطان زاده م ح  MRSA سومین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال  4 و 5 اردیبهشت 1387

75 – سلطان زاده م ح معرفی یک مورد گاستریک وول ولوس  - سی و دومین کنگره علمی سالیانه جراحان ایران - جراحی اطفال -
14 تا 18 اردیبهشت ماه 1387 سالن همایش های رازی

76 – سلطان زاده م ح چهاردهمین کنگره پزشکی رامسر شهریور هزار و سیصد و چهل و چهار گزارشی درباره اعتیاد این بلای خانمانسوز

77- سلطان زاده م- ح بیماریهای مادر وشیردهی در سمینار اهمیت تغذیه با شیر مادر 19-21 مرداد ماه 1387 بیمارستان چمران

78- سلطان زاده م ح بعد از تماس خانم بادار با سرخچه چه باید کرد ؟بیست وششمین همایش بین المللی کودکان دانشگاه تهران مجتمع بیمارستان امام خمینی22-18 مهر ماه 1387

79- سلطان زاده م ح  ا- بیماریهای مادر وشیردهی       2-   دارو وشیر دهی   دومین سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر 25-23  مهر ماه 1387بیمارستان رسالت تهران توسط انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

80-  سلطان زاده م-ح سمینار تغذیه با شیر مادر ونکات مهم در مورد شیر مادر 6-8  آبان ماه 1387 دانشگاه علوم پزشکی زنجان27-29 اکتبر 2008 دارو وشیر دهی – بیماریهای مادر وشیر دهی

81- سلطان زاده م – ح گزارش یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر هشتمین کنگره اعصاب اکودکان اعصاب ایران  15-16 آبان ماه 1387 مشهد 5-6 نوامبر 2008 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

82- سلطان زاده م  – ح بررسی جایگاه بازاریابی در نظام سلامت ایران و راهکار های ترویج و توسعه آن
29-
 30دآبان 1387 سالن همایش های بین المللی

83  –سلطان زاده م-ح چهارمین کنگره انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان 14-15 آذز ماه 1387 مطابق 4-5 دسامبر 2008 سالن ابن سینا دانشکده پزشکی شهید بهشتی – اوین واکسیناسیون در زمان حاملگی

84- سلطان زاده م-ح سمینار فیبروز کیستیک در کودکان هتل هما  5 دی 1387

85- سلطان زاده م-ح   پرسش و پاسخ استومیلیت و آرتریت سپتک در نوزادان در سالن همایشهای امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3 - 9 اسفند ماه 1387

86- سلطان زاده م-ح   پرسش و پاسخ  در نوزادان همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی امین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین یادبود استاد دکتر سید احمد سیادتی در سالن همایش های وزارت امور خارجه نیاوران 26 - 30  اردیبهشت ماه 1388

87- سلطان زاده م-ح  پرسش و پاسخ در نوزادان درد در نوزادان بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان 16  تا 20 مهر ماه 88 مجتمع بیمارستانی امام خمینی تالار امام

88- سلطان زاده م-ح  سمینار مبتلا به Asphyxia با روش  Cool Cap  26 مهر ماه 88 سالن کنفرانس بیمارستان میلاد

89- سلطان زاده م-ح کلیاتی در مورد عوامل ضد ویروسی و تاریخچه آن در پنجمین سمینار انجمن فوق تخصصی عفونی اطفال 5 و
6 آذر ماه 88 در سالن کنفرانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

90- سلطان زاده م-ح    پرسش و پاسخ  در نوزادان عفونت ادراری در نوزادان اسفند ماه 88

91- سلطان زاده م-ح   سمینار آسم و رینیت آلرژیک در کودکان    8 و 9 بهمن ماه 1388  سالن کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

92- سلطان زاده م-ح  پنجمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان 30 بهمن الی 4 اسفند ماه 1388 مرکز همایشهای بین المللی امام خمینی

93- سلطان زاده م-ح  سمینار تغذیه در دوران بارداری و شیردهی  6 اسفند ماه 1388 سالن مرکز همایش های بین المللی رایزن نیاوران کاشانک

94- سلطان زاده م-ح  هموفیلوس آنفلوآنزا در یکصدمین سالگرد تولد استاد دکتر محمد قریب وسی ویکمین بزرگداشت استاد وانجمن پزشکان کودکان ایران 22-18 اردیبهشت 1389 در سالن همایش های وزارت امور خارجه  - نیاوران

95- سلطان زاده م-ح سمینار آسم وآلرژی در یزد هتل داد و انتخابات اولین دوره انجمن پزشکان کودکان یزد و پیشنهاد تاسیس مرکز طبی کودکان 6 خرداد 1389 به عنوان نماینده انجمن کودکان ایران

96- سلطان زاده م-ح  پیشگیری ودرمان تغذیه ای در تب وبیماریهای حاد تنفسی در همایش سلامت ومشکلات تغذیه ای کودکان ونوجوانان 11-10 تیر 1389 در انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذائی کشور

97-سلطان زاده م-ح پرسش وپاسخ در مورد ریفلاکس گاسترواوزوفاژیال در نوزادان در بیست و دومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان 22-26 مهر 1389 تالار امام مجتمع بیمارستان امام خمینی

98- سلطان زاده م-ح روش های جدید تشخیص وپیشگیری روتاویروس درششمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال 26-28 آبان ماه 1389در سالن کنفرانس دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی تهران - اوین

99- سلطان زاده م-ح ششمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع کودکان-گاسترو اوزوفاژیال رفلاکس 1-3 دی ماه 1389

100-سلطان زاده م-ح دهمین همایش علمی , کاربردی  پزشکان عمومی سراسر کشور-(راشیتیسم) ریکتز 7 تا 10 دی ماه 1389

101-سلطان زاده م-ح  کنگره بزرگداشت استاد دکتر قلم سیاه  دبیرستان ایرانشهر-یزد  .سال تاسیس دبیرستان ایرانشهر 1307 .تاریخ برگزاری همایش 2/12/1389

102-سلطان زاده م-ح اولین همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران:نقش شیر مادر در سلامت کودک 10 تا 13 اسفند ماه 1389

103-سلطان زاده م-ح  کنگره ملی سلامت مادر و کودک وشیر مادر 18 تا 20 اسفند ماه 1389

104-سلطان زاده م-ح  سی و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 23 لغایت 28 اردیبهشت 1390

105-سلطان زاده م-ح پنجمین سمینار سراسری اخلاق پزشکی-تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 29-28 اردیبهشت 1390

106-سلطان زاده م-ح نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران-انستو تغذیه شهرک غرب 30-28 اردیبهشت 1390

107-سلطان زاده م-ح ششمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور - 25 لغایت 27 خرداد 1390

108-سلطان زاده م-ح کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران پنجشنبه 2 تیر 1390

109-سلطان زاده م-ح سیزدهمین همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور-تهران مرکز همایش های بین المللی رازی-3تا7 مرداد 1390

110-سلطان زاده م-ح اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور 20 تا 25 شهریور 1390-مرکز همایش های بین المللی رایزن

111-سلطان زاده م-ح پروبیوتیک و پری بیوتیک در نوزادان-بيست وسومين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان 21تا25 مهرماه 1390-تهران-مجتمع بيمارستاني امام خميني-تالار امام

112-سلطان زاده م-ح نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم تهران-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي 24 الي 27 ابان 1390

113-سلطان زاده م-ح هموفيلوس انفلوانزا  يازدهمين كنگره مغز و اعصاب كودكان ايران و همايش پرستاري ساري 25 تا 27 ابان 1390

114-سلطان زاده م-ح خطرات نابجا و بي رويه مصرف انتي بيوتيك ها هفتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال و سومين بزرگداشت استاد دكتر سيد احمد سيادتي 2-4 اذر 1390

115-سلطان زاده م-ح راشيتيسم+بيماري هاي بثوري.همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-بيمارستان ميلاد سالن اجتماعات غرضي-23 الي 25 اذر 90-

116-سلطان زاده م-ح پروبیوتیک و پری بیوتیک هفتمين كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-7-9 دي 1390-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-سالن ابن سينا

117-سلطان زاده م-ح الرژي مواد غذائي در كودكان زير 2 سال . كنگره سلامت رشد و تغذيه كودكان زير 2 سال . 12 تا 14 بهمن 1390 . انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور

118-سلطان زاده م-ح نقش شير مادر در سلامت كودك . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

119-سلطان زاده م-ح زردي نوزادان . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

120-سلطان زاده م-ح معاينه نوزادان . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

121-سلطان زاده م-ح مننژيت پنوموكوكي برنامه همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان ايران و سي و سومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب- دوازدهمين كنگره پزشكان كودكان كشورهاي اسيايي اروپايي - دومين نشست علمي متخصصين كودكان ايران و تركيه - 7 لغايت 10 ارديبهشت 1391 - سالن همايش هاي كتابخانه ملي

122--سلطان زاده م-ح كليات نحوه ارزيابي و برخورد با نوزادان- چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

123--سلطان زاده م-ح اصول و نحوه مراقبت از نوزادان- چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

124--سلطان زاده م-ح ارزيابي و نحوه برخورد با زردي در دوران نوزادي(انواع و علل.روش تشخيص.عوارض.درمان ها) چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

125--سلطان زاده م-ح -پيشگيري اندوكارديت عفوني -  بيست و چهارمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان و دهمين همايش كشوري پرستاري كودكان-21 تا 24 مهرماه 1391-تهران بيمارستاني مركز طبي كودكان-قطب علمي طب كودكان ايران

126--سلطان زاده م-ح - اندوكارديت عفوني- هشتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال و جهاردهمين بزرگداشت استاد دكتر سيد احمد سيادتي - 17 الي 19 ابان ماه 1391- تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - سالن امفي تئاتر

127--سلطان زاده م-ح-MRSA- هشتمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان- 22 تا 24 اذر 1390-دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی-تالار ابن سینا

128--سلطان زاده م-ح-محدودیت ها واکسیناسیون در کودکان مبتلا به الرژی غذائی-نهمین کنگره تغذیه و الرژی-4تا6 بهمن 1391-انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور

129--سلطان زاده م-ح-کودکان و آلودگي هوا

130-سلطان زاده م-ح-بی عدالتی های سلامت مادر و کودک در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا-23 اسفند 1391

131-سلطان زاده م-ح-منونوکلئوز حاد عفونی-سیو چهارمین بزرگداشت استاد محمد قریب-4 لغایت 7 اردیبهشت 1392-سالن کنفرانس های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

132-سلطان زاده م-ح محدودیت های واکسیناسیون در کودکان مبتلا به الرژی غذائی -بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماری های کودکان18 تا 22 مهر 1392سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

133-سلطان زاده م-ح واکسن مننگوکوک- نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و پنجمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 15-13 اذر ماه 1390  تهران-ولنجک-بلوار دانشجو-خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

134سلطان زاده م-ح واکسن پنوموکوک-نهمین کنگره اورژانس ها وبیماری های شایع طب کودکان 27 لغایت 29 اذر 1392 تهران-شریعتی-بالای حسینیه ارشاد-بیمارستان کودکان مفید-تالار قائم

135-سلطان زاده م-ح هفتمین سمینار اسم و رینیت آلرژیک در کودکان 18-17 بهمن ماه 1392سالن همایش کتابخانه ملی تهران

136-سلطان زاده م-ح اهمیت سلنیوم در نوزادان-دهمین همایش تغذیه کودکان- 30 بهمن لغایت 2 اسفند 1392شهرک غرب انستیتو تغذیه

137-سلطان زاده م-ح سمینار نکات جدید در تغذیه-هتل اوین-9 اسفند 1392

138-سلطان زاده م-ح RSV سی و پنجمین بزرگداشت دکتر محمد قریب-10 تا 13 اردیبهشت 1393-مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

139-سلطان زاده م-ح نهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-7 تا 9 خرداد 1393-انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

140-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر -استراتژی سازمان بهداشت جهانی و چگونگی در ترویج تغذیه با شیر مادر باید اقدام شود- بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-.22 لغایت 23 خرداد 93

141-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر -کفالت شیر مادر- بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-22 لغایت 23 خرداد 93

142-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر - بیماری های مادر و شیر دهی-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه--22 لغایت 23 خرداد 93

143-سلطان زاده م-ح اهمیت سلنیوم در نوزادان-بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و دوازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-24 تا 28 مهر 1393-تهران سالن همایش های بیمارستان مرکزی طبی کودکان

144-سلطان زاده م-ح سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص-7 تا 9 ابان 1393-تالار امام خمینی-دانشگاه شهید بهشتی اوین

145-سلطان زاده م-ح-مولوسکوم کونتاژیوزوم-دهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی-28 تا 30 ابان ماه 1393-تهر-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

146-سلطان زاده م-ح-چگونه میتوان در ترویج شیر مادر اقدام نمود و اهمیت تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد-چهارمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه و اولین سمینار-تخصصی برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با سیر مادر در ساعت اول-دبیر سمینار پروفسور سلطان زاده-جمعه 7/9/93

147-سلطان زاده م-ح-اولین کنگره سلامت نوزادان ایران-11 الی 14 اذر ماه 1393

148-سلطان زاده م-ح-دهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان-25 الی 28 اذر 1393

149-سلطان زاده م-ح -MRSA-اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار-25 تا 27 فروردین 1394

150-سلطان زاده م-ح - بیماری کاواساکی-بیماری های رماتیسمی کودکان ایران- 30 تا 31 فروردین 1394

151-سلطان زاده م-ح-کوروناویروس-برنامه همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی ششمین بزرگداشت استاد محمد قریب- 2 لغایت 5 اردیبهشت 1394

152-سلطان زاده م-ح-دهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-6 الی 8 خرداد 1394-انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

153-سلطان زاده م-ح-پرسش هایی در مورد پروبیوتیک ها-بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان-و سیزدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-از 16 تا 19 مهر 1394-تهران-سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان

154-سلطان زاده م-ح-پیشگیری از هپاتیت A-یازدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و هفتمین بزرگداشت-استاد دکتر سید احمد سیادتی-20 الی 22 ابان ماه 1394-تهران-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

155-سلطان زاده م ح--دومین کنگره سلامت نوزادان ایران-تهران-مرکز همایش های بین المللی رازی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران-26 الی 29 ابان ماه 1394

 156-سلطان زاده م ح-یازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای  شایع طب کودکان-24-27 اذر ماه 1394-بیمارستان مفید

157-سلطان زاده م ح-همایش ملی پیشگیری از اسیب و مرگ کودکان-مرکز بین اللملی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی-16 ال 17 دی 1394

158-سلطان زاده م ح-سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و چهارمین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ترکیه-1-4 اردیبهشت 1395

159-سلطان زاده م ح-نهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-29 تا 31 اردیبهشت 1395-برکزار کننده انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی ایران-محل-برگزاری بیمارستان فرهیختگان

160-سلطان زاده م ح -سمینار ارتباط بین بیماری های عفونی و غیر عفونی با تغذیه کودکان-برگزار کننده:دانشگاه علوم-پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات عفونی اطفال-14 الی 15 مهر 1395

161-سلطان زاده م ح -پیشگیری هپاتیت A-بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و چهاردهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-29 تا 2 ابان 1395-تهران سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان

162-سلطان زاده م ح-سمینار بیماریهای تنفسی کودکان-6 الی 7 ابان 1395

163-سلطان زاده م ح-معاینه نوزاد-زردی نوزاد-پنجمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی  فرمانیه کاهش مرگ و میر مادر ، جنین و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-20 الی 21 ابان ماه 1395

164-سلطان زاده م ح -واکسیناسیون در بارداری-دوازدهمین  همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و هفتمین بزرگداشت-استاد دکتر سید احمد سیادتی-17 - 19 اذر ماه 1395-تهران-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

165-سلطان زاده م ح-پانل هیئت رییسه کنگره اورژانس ها-دوازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای  شایع طب کودکان-16-19 اذر ماه 1395-بیمارستان مفید

166-سلطان زاده م ح-HPV پاپیلوویروس انسانی-برنامه همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی هشتمین بزرگداشت استاد محمد قریب-6 الی 9 اردیبهشت 1396-مرکز طبی کودکان

167-سلطان زاده م ح-دوازدهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-14 تا 16 اردیبهشت 1396-برکزار کننده انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان

168-سلطان زاده م ح-HPV_هفتمین سمینار کاهش مرگ و میر مادر،جنین و نوزاد-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-20 الی 21 مهر 1396-محل برگزاری باشکاه بانک ملت

169-سلطان زاده م ح-اهمیت اسید سیالیک در تغذیه نوزادان- 29 همایش بین المللی بیماریهای کودکان و پانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان-4 الی 7 آبان 1396-سالن همایش های مرکز طبی کودکان تهران

170-سلطان زاده م ح-نقش عفونت ها در بروز زردی نوزادان-سیزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران  و نهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 11 الی 13 آبان 1396-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

171-سلطان زاده م ح--چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران-همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان-24-26 آبان 1396-مرکز همایش های بین المللی رازی

172-سلطان زاده م ح-یازدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی بالینی استاد البرزی و نکوداشت استاد دکتر عبدالوهاب البرزی-30 آبان الی 2 آذر 1396-شیراز سالن سینا و صدرا

173-سلطان زاده م ح-مسمومیت با سرب-سیزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان- 28 آذر ماه لغایت 1 دی ماه 1396

174-سلطان زاده م ح-واکسیناسیون-دومین کنگره بین المللی کنترل عفونت های بیمارستانی-28-30 فروردین 1397-مشهد-سالن مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

175-سلطان زاده م ح-یبوست-همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب4-7 اردیبهشت 97 بیمارستان مرکز طبی کودکان

176-سلطان زاده م ح-سیزدهمین همایش سالیانه -بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-6-8 تیر 1397-محل برگزاری مرکز طبی کودکان

177-سلطان زاده م ح-واکسیناسیون-هشتمین سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-12 الی 13 مهر 1397-باشگاه بانک ملت

178-سلطان زاده م ح-سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهیمن همایش پرستاری کودکان-26 الی 29 مهر 1397-سالن همایش های مرکز طبی کودکان

179-سلطان زاده م ح-همایش نستله در جامعه ، ایجاد ارزش مشترک در جمهوری اسلامی ایران 29 آبان 1397در هتل پارسیان  اوین در سالن همایش کوه نور باحضور  آقای مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران

 شماره180-سلطان زاده م ح-پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران-1-3 آذر 1397-مرکز همایش های بین المللی رازی

 شماره181-سلطان زاده م ح-Antmicrobial Resistance-چهادهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و نهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 7 الی 9 آذر 1397-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

 شماره182-سلطان زاده م ح-چهاردهمین كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-27 الي 30 آذر 1397-دانشگاه علوم پزشي شهيد بهشتي-محل برگزاری بیمارستان کودکان مفید

 شماره183-سلطان زاده م ح-تاریخچه واکسیناسیون-همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایرانو چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب-اولین نشست علمی انجمنپزشکان کودکان ایران و ایتالیا-3-6 اردیبهشت 98-بیمارستان مرکز طبی کودکان

 شماره184-سلطان زاده م ح-کاوازاکی--نهمین سمینار سلامت مادر،جنین و فرزند-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-محل برگرگزاری باشگاه بانک ملت-تاریخ 11 و 12 مهر 1398

 شماره185-سلطان زاده م ح-پانزدهمین كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-16 الي 19 مهر 1398-دانشگاه علوم پزشي شهيد بهشتي-محل برگزاری بیمارستان کودکان مفید

 شماره186-سلطان زاده م ح--نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوری , مراقبت های ویژه و سل-20-23 مهر 1398-محل برگزاری بیمارستان فرهیختگان

 شماره187-سلطان زاده م ح-بروسلوز(تب مالت)-سی و یکمین  همایش بین المللی بیماریهای کودکان-و هفدهیمن همایش پرستاری کودکان-9 الی 12 آبان 1398-تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 شماره188-سلطان زاده م ح-هیئت رئیسه-دوازدهمین كنگره بين المللي بيماريهاي متابولیک ارثی و غدد کودکان-و اولین همایش علوم پایه در بیماری های ارثی کودکان-15 الي 17 ابان 1398-سالن همایش بیمارستان امام خمینی

 شماره189-سلطان زاده م ح--پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با  کنگره پرستاری سلامت نوزادان-22-24 آبان 1398-مرکز همایش های بین المللی رازی

 شماره190-سلطان زاده م ح-نگرشی جدید در مونونوکلئوز حاد عفونی-پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران- و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 29 - 30 آبان لغایت 1 آذر 1398دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

 شماره 191- سلطان زاده م ح -وبينار نظام پزشكي مورخ 27/06/1399 در مورد كويد -19
 شماره 192- سلطان زاده م ح -سی و دومین همایش بین المللی دانشگاه تهران آبان ۱۳۹۹ کووید -۱۹ در کودکان
شماره 193- سلطان زاده م ح - چهاردهمین کنگره استاد البرزی میکروبیولژی شیراز وسومین کنگره کنترل عفونت در بیمارستان مشهد۲۰-۲۲ آبان ۱۳۹۹ واکسیناسیون در کودکان سخنرانی جامع ساعت ۱۵-۱۶
 شماره 194- سلطان زاده م ح -چهل ویکمین کنگره استاد دکتر محمد قریب به صورت وبینار سخنرانی من در مورد واکسیناسیون وستون اصلی سلامت
شماره 195- سلطان زاده م ح - شانزدهمین کنگره عفونی کودکان ‌ و دوازدهمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی ۲ لغایت ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ بصورت وبینار سخنرانی علائم بالینی وازمایشگاهی کووید -۱۹
mis-c شماره 196- سلطان زاده م ح - چهل دومین کنگره استاد دکتر محمد قریب 07/03/1400 سخنرانی. در مورد  
شماره 197- سلطان زاده م ح دهمين سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد  در تاريخ اول و دوم مهر ماه 1400 بصورت وبينار  سخنراني

1-      1- نكات مهم در ارتقاي سلامت مادر ، جنين و نوزاد

2-      MIS-C  -2  

شماره 198- سلطان زاده م ح پانزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي بالين استاد البرزي - سخنراني جامع كنترل عفونت بحران   22 الي 23 و 29 الي 30 مهر و 6 الي 7 آبان 1400  

شماره 199- سلطان زاده م ح سي و سومين همايش بين المللي كودكان از 28 مهر ماه لغايت 2 آبان ماه و 6 و 7 آبان ماه در 36 وبينار برگزار مي گردد .

موضوع سخنرانی کنترل عفونت در بیماران ، کارکنان ومراقبت کنندگان

شماره 200- سلطان زاده م ح -هفدهمین کنگره اورژانس ها ومسایل رایج طب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱ لغایت ۲۶ آذر ۱۴۰۰

موضوع سخنرانی تاريخچه واكسيناسون

شماره 201- سلطان زاده م ح - هفدهمین وبینار همایش عفونی کودکان وسیزدهمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی از تاریخ 22-23-24-29 دی و اول بهمن 1400  موضوع سخنرانی پروفسور سلطان زاده کنترل عفونت در بیمارستان
شماره 202- سلطان زاده م ح - بیست ودومین کنگره اعصاب کودکان ایران دررامسرموضوع سخنرانی من در کنگره رامسر « واکسیناسیون کشوری ومسایل مربوط به نورولوژی کودکان » است 
شماره 203- سلطان زاده م ح -    اولین کنگره حضوری بعد از ۳۰ ماه تعطیلی به علت کوید -۱۹ بگذارید ومحل برگزاری ایران مال موضوع سخنرانی کاواساکی وکووید-19 MIS- C
شماره 204- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري كليات بيماران نوزادان موضوع سخنراني در ارتباط با زردي نوزادان  
شماره 205- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري كليات بيماران گوارشي در كودكان موضوع سخنراني در ارتباط با رفلاكس  
شماره 206- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري واکسیناسیون در کودکان موضوع سخنراني در ارتباط با تاریخچه واکسیناسیون  
شماره 207- سلطان زاده م ح -   چهل وسومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ۲۲ لغایت ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱   کنگره وسخنرانی در مورد مونونوکلوز حاد عفونی   
شماره 208- سلطان زاده م ح -   سمینار مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ محل برگذاری سالن کنفرانس بیمارستان پیامبران- سخنرانی مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا در کودکان
شماره 209- سلطان زاده م ح -   اولین همایش علمی کودکان ونوزادان وسلامت مادر درتاریخ ۲۹ شهریور لغایت اول مهر1401 در بيمارستان ميلاد - سخنراني 1 - راجب مروري بر واكسيناسيون  2 - كنترل عفونت در بحران
شماره 210- سلطان زاده م ح -    یازدهمین سمینار سلامت مادر ، جنین ونوزاد ۷-۸ مهر ۱۴۰۱ در باشگاه بانك ملت توسط بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه  - سخنراني 1 - نكات مهم در سلامت مادر و جنين و نوزاد 2 - واكسيناسيون پنوموكوك
شماره 211- سلطان زاده م ح  - سی وچهارمین همایش بین المللی پزشکان کودکان دانشگاه تهران در تاریخ ۵ لغایت ۸ آبان ۱۴۰۱ موضوع سخنرانی اخلاق پزشکی وهییت ریسه پنل
شماره 212- سلطان زاده م ح  - هیجدهمین کنگره اورژانس ها وبیماریهای شایع کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موضوع سخنرانی پروفسور سلطان زاده به عنوان استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد اخلاق در پزشکی
شماره 213- سلطان زاده م ح  - هیجدهمین کنگره عفونی کودکان درتاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ موضوع سخنرانی پروفسور سلطان زاده لزوم واکسیناسیون پنوموکوک در ایران
شماره 214- سلطان زاده م ح  - اولین همایش جامع مدیریت بیماران عفونی بدحال کودکان ونوزادان در سالن مهندس غرضی بیمارستان میلاد

موضوع سخنراني پروفسور سلطان زاده مديريت سپتي سمي در كودكان و نوزادان

شماره 215- سلطان زاده م ح  - چهل وچهارمین کنگره استاد دکتر محمد قریب از تاریخ ۷-۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به صورت وبینار برگزار ودرتاریخ جمعه ۱۵ اردیبهشت در ساعت ۱۰/۲۰ صبح پروفسور محمد حسین سلطان زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، متخصص کودکان ونوزادان ، فلوشیپ عفونی کو دکان از میوکلینیک امریکا در مورد کنترل عفونت در بیماران ، کارکنان و مراقبت کنندگان سخنرانی نمودن
شماره 216- سلطان زاده م ح  - وبینار در مورد پیشگیری از عفونت و واکسیناسیون  در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ از طرف سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

موضوع سخنراني پروفسور سلطان زاده - کنترل عفونت در بحران ۲- نکات مهم در ارتقای سلامت مادر ، جنین ونوزاد ۳- تاریخچه واهمیت واکسیناسیون ۴- واکسیناسیون پنوموکوک سخنرانی نمودند

شماره 217- سلطان زاده م ح  - نوزدهمين همايش عفوني  اطفال  در تاريخ 10 آبان 1402 در بيمارستان ميلاد  موضوع سخنراني  مونونوكلوز حاد عفوني مي باشد
شماره 218- سلطان زاده م ح  - نهمين كنگره سلامت نوزدان 24 الي 26 آبان 1402 
شماره 219- سلطان زاده م ح  - 35 همايش بين المللي بيماريهاي كودكان و بيست و يكمين همايش پرستاري دانشگاه تهران از تاريخ 25 - الي 28  آبان 1402 د ر بيمارستان مركز طبي كودكان موضوع سخنراني تب و راش     
شماره 220- سلطان زاده م ح  - نوزدهمين كنگره اورژانس و بيماريهاي شايع طب اورژانس از تاريخ 7 الي 10 آذر 1402 در تالار قايم بيمارستان كودكان مفيد - موضوع سخنراني در مورد پيشگيري بيماريهاي عفوني و بروسلوز 
 

مقالات در كنگره های خارجی

1- سلطان زاده م.ح 100 مورد مننژيت باکتريال. بيستمين کنگره بين المللی اطفال در ريو دو ژانيرو و برزيل1992

2- سلطان زاده م.ح 50 مورد بروسلوز .    بيستمين کنگره بين المللی اطفال ريو دو ژانيرو و برزيل 1992

3- سلطان زاده م.ح بيماری کاوازاکی . کنفرانس ماهيانه ميو کلنيک در راچستر امريکا 1993

4- سلطان زاده م.ح 100 مورد توده شکمی . بيست و دومين کنگره بين المللی مديترانه در ابوظبی 1994       

5- سلطان زاده م.ح شرکت در چهارمين کنگره بين المللی انجمن  خاور ميانه پيوند اعضا در اصفهان 1994

6- سلطان زاده م.ح بروسلوز مادرزادی و گزارش يک مورد . بيست و يکمين کنگره بين المللی در قاهره مصر 1995

7- سلطان راده م.ح 100 مورد مننژيت سلی . بيست و يکمين کنگره بين المللی در قا هره  مصر 1995

8- سلطان زاده م.ح مننژيت سلی. کنفرانس ماهيانه ميو کلينيک در راچستر امريکا 1997

9- سلطان زاده م.ح برو سلوز مادر زادی . کنفرانس ماهيانه ميوکلينيک در راچستر امريکا 1997

10- سلطان زاده م.ح عفونتهای داخل رحمی. کنفرانس ماهيانه ميو کلينيک در راچسترامريکا 1997

11- سلطان زاده م.ح غفونتهای داخل رحمی. کنفرانس ماهيانه بيمارستان اليوويو در لوس آنجلس امريکا 1997

12- سلطان زاده م.ح بروسلوز مادر زادی . کنفرانس ماهيانه بيمارستان اليوويو در لوس آنجلس امريکا 1997

13- سلطان زاده م.ح گزارش يک مورد نادر آکندرو پلازی و کلاين فلتر . بيست و دومين  کنگره بين المللی  آمستردام هلند 1998

14- سلطان زاده م.ح معرفی 20 مورد کاوازاکی . بيست و دومين کنگره بين المللی آمستردام هلند 1998

15-  سلطا ن زاده م.ح  شرکت در دوره احيای نوزادان در آمستردام هلند 1998  

16-  سلطا ن زاده م.ح بررسی تأثير دگزامتازون در کمتر شدن عارضه کاهش شنوائی در مننژيت باکتريال اطفال  2001   

17-  سلطا ن زاده م.ح اثرقطره گياهی برروی شير مادر 2001

18-  سلطا ن زاده م.ح بررسی عفونت ادراری در نوزادان 2001   

19-  سلطا ن زاده م.ح بررسي وضعيت 40 مورد آندوكاديت باكتريال در 23 كنگره بين المللي اطفال پكن-چين 2001

20  - سلطان زاده م-ح بررسي تآثير دگزامتازون در كمتر شدن عارضه كاهش شنوائي در كودكان مبتلا بهد مننژيت باكتريال پكن-چين 2001

21 -     سلطان زاده م-ح  بررسي عفونت ادراري در نوزادان با پونكسيون سوپرا پوبيك 23 كنگره بين المللي اطفال پكن - چين 2001

22 -     سلطان زاده م-ح  معرفي 48 مورد آنتروكوليت نكروزان در نوزادانششمين كنگره بين المللي اطفال آنكارا -تركيه 2002

23 -    سلطان زاده م ح بررسي اپيدميولوژيك ورم ملتحمه نوزادي  در 3149 نوزاد كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم مكزيك

24 -     سلطان زاده م ح  بررسي شيوع كلونيزاسيونMRSA  در 150 نوزاددر دو بيمارستان آموزشي كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم  - مكزيك

25 -    سلطان زاده م ح بررسي گيلن باره در اطفال در 42 كودك در كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم - مكزيك

26  -    هیجدهمین کنگره تنفسی اروپائی  4-8 اکتبر 2008 مطابق 13- 17 مهر ماه 1387 برلن - المان

27-    سلطان زاده م ح  سمینار تغذیه اطفال در راس الخیمه  آبان ماه 1388

28-    سلطان زاده م ح  سمینار شربت های گیاهی بر ضد سرفه در دوبی 19 دی ماه 1388 هتل اینتر کنتینانتال

29- سلطان زاده م ح  پنجاه و چهارمین کنگره ملی اطفال ترکیه و اولین کنگره انجمن کودکان ترکیه و ایران بررسی اپیدمیولوژی ورم ملتحمه نوزادی و بررسی کلامدیا در ایران 24-20 اکتبر 2010

30-سلطان زاده م ح كنگره Excellence در اطفال.تركيه.استانبول. 30NOV-3 DEC 2011

31-سلطان زاده م ح-Seminar What You Do And Eat In The First 1000Days-amsterdam 5th May 2015

32-سلطان زاده م ح-هفتمین سمینار تغذیه نستله در کودکان-26-29 فروردین 1395-14-17 اوریل 2016-باکو اذربایجان هتل فرمونت

33-سلطان زاده م ح-پنجاهمین کنگره سالیانه گاسترو آنترولوژی ، هپاتولوژی و تغذیه انجمن پزشکان کودکان اروپا اسپگان-20 الی 23 اردیبهشت 1396-محل برگزاری پراگ


مقالات فارسی
 

1- استئوميليت وآرتريت چركي

2- بررسي اپيدميولوژيك عوامل باكتريال التهاب ملتحمه نوزادي/ مراكز امام حسين(ع),رسالت
 و شهيد اكبر آبادي/ سال هاي   81-1380

3- بررسي اثر درماني دسموپرسين و دستگاه انورزي آلارم در درمان كودكان ايراني بيش از 6 سال
 مبتلا به شب ادراري

4- بررسی شيوع استر پتوکوک کارير در مدارس شرق تهران

5- بررسی فارنژيت از نظر کشت و علايم بالينی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان امام حسين(ع)

6- بررسی هنوخ شوئن لاين در سه مرکز آموزشی

7- بررسي اپيدميولوژي آنتروكوليك نكروزان طي سالهاي 1377 تا 1379 در بيمارستانهاي امام حسين (ع) و كودكان مفيد

8-   بررسي مقايسه اي علل مرگ و مير نوزادي قبل و بعد از كالبد شكافي در نوزادان كالبد شكافي شده در سه مركز آموزشي امام حسين (ع) بيمارستان مفيد و مركز طبي كودكان در سه سال 79-1377

9- بررسي موارد بيماري نوروفيبرماتور در بيمارستان­های امام حسين (ع) و مفيد طي سالهاي 79-1368

10- تاثير دگزامتازون در تقليل عارضه کاهش شنوايی کودکان مبتلا به مننژيت باکتريايی

11- تريزومي 13 ( سندروم پاتو) و گزارش 6 مورد

12- تشخيص زودرس مننژيت سلی قبل از استقرار علائم و گزارش 109 مورد

13-  ديابت گذران نوزادی و گزارش يک مورد

14- زنجيره كنترل عفونت در بيمارستان

15- سندرم  MARINESCO- SJOGREN و گزارش يک مورد

16- فارنژيت در کودکان : بررسی 1075 مورد

17- گزارش دو مورد بلوغ زودرس

18- عفونت هاي سيستم اعصاب مركزي

19- معرفي كودك مبتلا به سياه زخم گوارشي

20-مننگو آنسفاليت ويرال

21- هاليتوز ( بوي بد دهان و بيني ) : مروري بر علل ايجاد كننده و چگونگي برخورد با آن

22- گزارشي درباره اعتياد اين بلاي خانمانسوز

23- رشد و تكامل شيرخواران و كودكان
24- بررسي شيوع كلونيزاسيون MRSA  در نوزادان در بيمارستان امام حسين (ع) و شهيد اكبرآبادي  در سال 1381
 25-    بررسي بيماري گيلن باره در بيمارستان امام حسين وشهدا  

 26-  معرفى بيمار مبتلا به كيست هيداتيك ريه با علايم غير معمول

 27- كاهش شنوائي در نوزادان

 28-  بررسي شيوع كلونيزاسيون   MRSAدر150 نوزاد در دو بيمارستان آموزشي     

29- نكات مهم در تغذيه با شيرمادر
30- ا سيد هاي چرب ضروري درنوزادان وخانم هاي باردار
31-  وبا
 32 -  اسهال در كودكان
33-  آنتروکولیت نکروزان و بررسی 48 مورد
 34-  پیشگیری بیماری های تنفسی وآسم با اسید های چرب ضروری             
35- بیماری کاواساکی وگزارش 22 مورد
36-  پرسش وپاسخ در بیماریهای عفونی
37- پرسش وپاسخ در نوزادان
38- تشخیص نهائی یک مورد پنومونی در شیر خوار4 ماهه
39- ایزولاسیون
40- یبوست
41- گاستروازوفاژیال ریفلاکس
42- نقش پزشک در تشخیص فوریت پزشکی
43- بعد از تماس خانم بادار با سرخجه چه باید کرد؟
44-  چگونه می توان در ترویج شیر مادراقدام نمود؟
45- گزارش  یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر
46- رژیم غذائی در کودکان مبتلا به آسم
47- روزه داری وسلامت
48-هموفیلوس آنفلوآنزا  
49- پیشگیری ودرمان تغذیه ای در تب وبیماریهای تنفسی
50- روش های جدید تشخیصی وپیشگیری عفونت روتاویروس
51- خواص سیر و لیموترش
52-فایده های سبزی های برگ سبز در سلامت بدن
53-فشارخون در اطفال     Hypertention      
54-پروتئین
55-تغذیه شیرخواران وکودکان در زمان آلودگی هوا
56-راشیتیسم    rickets
57-مخملک   scarlet fever
58-سنندرم مرگ ناگهانی نوزادان وشیرخواران  SIDS
59-روزئولا اینفانتوم   Roseola Infantum

60-کفایت شیر مادر

61-متن سخنرانی پروفسور محمد حسین سلطان زاده در مراسم نکوداشت استاد دکتر قلمسیا درتاریخ 2/ اسفند /1389 در دبیرستان ایرانشهر
62-  ایدز   AIDS
63-راهنمای رژیم غذائی کودکان
64-پروبیوتیک 1
65-راهنمای غذائی سال 2011
66-اثر عصاره صمغ کندر بر یاد گیری و حافظه
67-ورم ملتحمه نوزادی
68-گیاه درمانی
69-پستانک
70-پروبیوتیک 2
71-خطرات نا بجا و بی رویه مصرف انتی بیوتیک ها
72-عسل
73-عفونت های ادراری در کودکان
74-آلرژی به  مواد غذائی در کودکان
75-تغذیه طبیعی راز بهتر زیستن
76-واکسن پنوموکوک
77-اهمیت تغذیه کودکان ونوجوانان در دبستان ودبیرستان
78-چهل اصل مهم در برقراري رابطه انساني با کودکان
79-زردی با بیلی روبین غیر مستقیم
80-معاینه بالینی نوزاد
81-اهمیت سلنیوم در نوزادان
82- مروري بر ساختمان، فوايد و مضرات روغن هاي خوراکي
83- زعفران
84- عفونت های پنوموکوک
85-عفونت های پنوموکوک 2
86-آندوکاردیت باکتریال
87-هموفیلوس آنفلوآنزا
88-پوکي استخوان خاموش و آزار دهنده
89-چربی های مغذی و توسعه شبکه مغزی
90-پیشگیری آندوکاردیت عفونی
91-آندوکاردیت باکتریال
91-پیشگیری از پوسیدگی دندان  درکودکان
92-Baby walker (رورواک)
93-نوشابه های گاز دار مهمان خوش خط وخال سفره ایرانی
94-ارتباط تغذيه و سرطان
95-منونوکلئوز حاد عفونی
96-ویروس سن شی سیال تنفسی

Respiratory Syncytial Virus

97-سبد غذايي مطلوب ايرانيان
98-دانستنيهاي ضروري آسم و آلرژي براي کودکان
99-قاتل خاموش با سرما مي آيد!
100-محدودیت های واکسیناسیون در کودکان مبتلا به آلرژی غذائی
101-ديابت نا علاج ولي قابل کنترل
102-یبوست  Constipation   
103-تغذيه و آلرژي غذايي در سلامت کودکان
104-کودکان و آلودگي هوا
105-شیر مادر
106-شير خشک هاي رژيمي
107-شير خشک هاي هيپو آلرژن
108-اسهال نوپايان
109-بيماري هيرشپرونگ
110-علل دل درد مزمن در کودکان
111-پیشگیری از هپاتیت
112-گزیدگی ها
113-سردرد در کودکان
114-Meningococcal Vaccines
115-آمبليوپي ( تنبلي چشم )
116-اصول و روش های کاربردی در فرزند پروری (2)(دوران پیش دبستان و دبستان)
117-تغذیه با شیر مادر : یک عمر سلامتی
118-کوروناویروس
119-Molluscum Contagiosum مولوسکوم  کنتاژیوزوم     
120-نوروپاتي ديابتي
121-اثرات تغذیه وورزش در بیماران دیابتی
122-مصاحبه پروفسور سلطان زاده در تاریخ اول آبان 93 توسط رحمان احمدی از روزنامه ایران و سایت شفا انلاین
123-مصاحبه پروفسور سلطان زاده در تاریخ 2 بهمن ماه 91 توسط رضا حسینمردی از روزنامه ایران
124-بيانيه مشترک انجمن هاي علمي آسم و آلرژي ايران، گوارش و کبد کودکان، ترويج تغذيه با شير مادر و پزشکان وکودکان ايران
125-مروری بر تست DNA ازاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) یا تست غیر تهاجمی پیش از تولد برای تشخیص اختلالات انویلوئیدی کروموزوم های 18 , 13 و 21
126-آنچه بايد درباره ي پيشگيري از HPV بدانيم
127- پروبايوتيك‌ها
128- چگونه بدانيم چيزي را كه «پروبايوتيك» مي‌نامند، واقعاً « پروبايوتيك» است؟
129- پروبايوتيك‌هاي تك سويه يا چند سويه‌اي؟
130-کتابچه اموزشی مادران شیرده بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه
131-نشاط و تندرستی، هدیه شیر مادر
132-رتينوپاتي نوزادان نارس
133-مصاحبه خبرگزاری ایرنا پژوهش با پروفسور محمد حسین سلطان زاده توسط خانم مرضیه دهقانی درباره استاد محمد قریب
134-مواد غذائی مفید برای  افزایش  قدرت مغز
135-کليات،پاتوفيزلوژي و اپيدميولوژي ريفلاکس معده به  مري
136-تنبلی چشم
137-برنامه ها و راهنماي ايمن سازي مصوب کميته کشوري ايمن سازي 1394
138-رتينو پاتي ديابتي
139-راهنماي پيشگيري از بيمارهايفنيل کتون اوري(پي.کي.يو.)،کم کاري مادرزادي تيروئيد و فاويسم(ويژه خانم باردار)
140-مروری بر اهمیت و نقش اسید سیالیک موجود در شیر مادر برای تغذیه شیرخواران
141-عفونت و افزايش خطر ديابت در کودکان
142-نگرشي تازه به ويروس آنفولانزا و بيمارهاي وابسته به آن
143-شناسايي مکانيسم تاثير سرب روي سلول هاي عصبي و تکوين سيستم عصبي کودکان
144-هفت تا دوازده سالگي،بهترين زمان براي آموزش اصول بهداشت دهان و دندان
145-تازه هاي درماني و تشخيصي در کودکان مبتلا به اوتيسم
146-اپليکيشن تشخيص اوتيسم از روي حرکت چشم
147-تاثير ويتامين Bدر بهبود مهارت هاي گفتاري کودکان اوتيسم
148-مواد شيميايي يک از مهمترين دلايل اوتيسم در کودکان
149-امکان پيش بيني ابتلا به MS در بدو تولد
150-ارائه پروتکلي براي درمان MS کودکان
151-اهمیت اسید سیالیک در تغذیه نوزاد
152-اهمیت اسید  سیالیک شیر مادر
153-کوليک کودکان
154-بانک شير مادران چيست و چه وظيفه ايي به عهده دارد؟
155-رفلاکس نفروپاتي
156-اهميت  عفونت هاي ادراري در کودکان
157-Antimicrobial Resistance

مقاومت آنتی بیوتیکی یک تهدید جهانی

158-تب مالت  Brucellose
159-دستورالعمل كشوری كوروناويروس جديد ( 2019 - nCoV )
160-رعایت نکات بهداشتی در کورونا ویروس جدید 2019
171-راهنمای مدیریت استرس برای کودکان درشرایط بحران (ویروس کرونا)
172-فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
173-مقاله جدید از سازمان بهداشت جهانی درمورد کورونا ویروس ۲۰۱۹
174-دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)
175-نکاتی از اپید میولوژیcoronavirus disease 2019
176- دستورات ساده و ‌مفید در کرونا ویروس ۲۰۱۹
177-چکیده ای از سخنان رئیس سازمان بهداشت جهانی(WHO)، جمعه ۱ اسفند ۹۹
178-کرونا ویروس-ویراست سوم 1398/12/28
179-فلوچارت تشخیص و درمان کووید۱۹
180-نتايج مطالعه لنست درباره ماندگاري ويروس كروناي جديد در سطوح مختلف
181-نكات مهم در سلامتي
182-نحوه برخورد با كودك مشكوك به كرونا
183-نكات نسخه دوم راهنماي تشخيص و درمان كوويد 19 در اطفال
184- CORONAVIRUS DESEASE2019
185-نسخه_سوم_راهنمای_تشخیص_و_درمان_کووید_19_در_اطفال_27_خرداد_1
186-پرسش هایی در مورد کووید 19
187-فلوچارت_تشخیص_و_درمان_کووید_۱۹،_نسخه_هفتم،_۷_تیر_۹۹
188-Neofax 2020
189-كوويد 19
190-نسخه هشتم (نهایی) راهنمای تشخ
191- دستورالعمل واکسیناسیون انفلوانزا سال 99
192- نسخه شهریور کووید 19 با تغییرات جلسه
193- راهنمای استفاده از ماسک در کودکان در شرایط پاندمی کووید 19
194- راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید 19در کودکان نسخه پنجم (مهرماه 99)
195- نسخه مهر کووید
196- تمام اطلاعات ابتلا به كوويد 19
197- راهنمای توانبخشی بعد از بهبودی ازکووید 19
198- فارماکولوژی کاربردی داروهای کووید- 19 برای کادردرمان
199- کمک به تنفس نوزاد
200-  نسخه نهایی آبان 99کووید و بارد
201-  ملاحظات اجتماعی اقتصادی طرح جامع واکسیناسیون
202-  سوالات رایج کرونا ویرایش بهمن 1399
203-  راهنمای_تشخیص_و_درمان_بیماری_کووید_نسخه_ششم_اسفند_ماه_99
204-  منشور اخلاقي گروه كودكان
205-  مراجعه بیمار مشکوک به کووید -۱۹
206-  نکات آموزشی و خلاصه مباحث نخستین همایش جامع کشوری كويد
207-   تجربيات كويد در بيمارستان كودكان مفيد
208-  راهنمای مدیریت درمانی بيماران کووید
209-  راهنمای ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ کووید-۱۹
210-  دستورالعمل_مصرف_واکسن_انفلوانزای_انسانی_1400
 211- قانون تجارت
 212-  راهنمای جامع کبد چرب
 213-  دستورالعمل آمادگی درمان سویه امیکرون در پاندمی کووید 19   
 214-  نسخه واکسیناسیون نهایی  
 215-  نسخه یازدهم درمان سرپایی و بستری کووید-19  
 216-  خلاصه راهنمای برخورد با کودکان مشکوک به کووید-19
 217-   کووید -۱۹ ، حاملگی و واکسیناسیون
 218-   نسخه هفتم راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان و نوزادان
 219-    خلاصه راهنمای مدیریت بیماران سرپایی مشکوک به کووید 19
220-     راهنمای تعدیل مدت جداسازی بیماران کووید اسفند 1400
221-     نسخه دوم راهنمای برخورد با بیماران سرپایی مشکوک به کووید 19
222-     ابله میمونی
223-     وبينار ابله میمونی
224-     راهنمای درمان وبا
224-     آبله ميموني
225-     Neofax 2020
226-     هیجدهمین کنگره اورژانس ها اخلاق پزشكي
227-     fluenza practical Guiedline 2022
 228-    اشعار دولتخواه در مورد اخلاق پزشکی
 229-    واكسيناسيون در كودكان
230-    نسخه 12 کووید
231-    راهنماي كشوري تشخيص ، مراقبت و درمان مسموميت هاي حاد اورزانس
232-     تبدیل کپسول اوستامیویربه سوسپانسیون
233-      داروهاي با احتمال ايجاد ناباروري
234-       كليه ها را حفظ كنيد
 

Home page  | Introduction |  Research Studies  |  Editorships  |  Translations  |  Conferences 

Contact Information  |  Articles  |  Scientific meets & events  |  Research projects  |  Theses