پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

 

معرفي بيمار

بیمار پسر پنج سال و شش ماهه ایست که با شکایت تب طول کشیده ازقریب ۴۰ روز قبل از مراجعه و عدم پاسخ مناسب به اقدامات درمانی در چند مرکز به بیمارستان مفید ارجاع شد. کودک حدود ۴۰ روز قبل با تب‌ ،بیحالی،سرفه و دیسترس تنفسی در گرگان بستری و تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار میگیرد.به علت پلورال افیوژن وسیع برای بیمار              

 قرار می گیرد وسپس به مرکز tap   و به علت پردکاردیال افیوژن  تحت Chest tube

طبی کودکان ارجاع و در ان مرکز تحت پریکاردیوتومی قرار گرفته ولی به علت افیوژن(امپیم) لوکوله جهت دکورتیکاسیون به بیمارستان مسیح دانشوری ارجاع می گردد.در ان مرکز ضمن ادامه درمان با انتی بیوتیکهای وسیع الطیف برای بیمار برونکوسکوپی ریجید؛توراکوتومی پوسترولترال راست؛دکورتیکاسیون وپلورکتومی پارشیل جداری انجام می شود.بیمار پس از یکماه درمان و اقدامات فوق همچنان تبداربوده ،راش داشته و همچنان واکنشگرهای فاز حاد بالایی داشت که به بیمارستان مفید ارجاع گردید. در بدو مراجعه بیمار هوشیاربود تبدار بود و تب بیمار شبها به پیک میرسید. دراندامها مختصر پوسته ریزی و راش با ارجحیت اندام فوقانی وتنه وجود داشت.لبها خشک و دهان  اریتماتو بود در معاینه قلب هم تاکیکاردی وجود داشت.بیمار تحت بررسیهای تشخیصی قرار گرفت که نتایج انها به شرح زیر است: 

WBC:9300                         RF:Neg

Hb:8.1                               B/C:Neg

Hct:25.4                            U/C:Neg

MCV:79.4                          C,P- ANCA:Neg

Pt:573000                         ANA:weakly+

ESR:78                               EBV:Neg

CRP:18                               PV-IgG:+/HgM:-

SGOT:35                            CMV:IgG:92(+)/IgM:-

SGPT:32

ALP:387

در گرافی سینه:کاردیومگالی مختصر/پلورال افیوژن راست/اپسیته در لوب تحتانی ریه راست گزارش شد.

در اکوکاردیوگرافی :افیوژن نداشت و فانکشن و ساختار قلب نرمال بود.

در سونوگرافی شکم:افزایش اکو کلیه

در سی تی اسکن شکم و لگن:نکته ای نداشت

در سی تی مغز:اتروفی گلوبال وونتریکومگالی لترال داشت

بیمار تحت اسپیراسیون مغز استخوان قار گرفت که بلاست۱٪ گزارش  گردید.

 

 

تشخيص شما چيست؟