پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر زهرا چاوش زاده

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

خانم دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی

فوق تخصص عفونی اطفال

 دکتر رضا قائمی

فوق تخصص فلو ایمونولوژی اطفال

معرفی کیس:

خانم سپیده رضا خانی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم فروغ امامی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر نرگس سالاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

 دکتر محمد فشنگ چی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

 

خانم دکتر زهرا چاوش زاده

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

 

خانم دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی

فوق تخصص عفونی اطفال

 

 دکتر رضا قائمی

فوق تخصص فلو ایمونولوژی اطفال

 

تشخیص:

CARD9 Deficiency

معرفی کیس:

خانم سپیده رضا خانی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم فروغ امامی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر نرگس سالاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

 دکتر محمد فشنگ چی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

 

اهدای جوایز به رزیدنت ها و تکریم اساتید: