پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر ساسان ساکت

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان شهدا تجریش

معرف کیس

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 خانم دکتر زهرا جودی نعمتی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم عارفه فیاضی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

اظهار نظر اساتید:

دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 

دکتر ساسان ساکت

فوق تخصص اعصاب کودکان

عضو هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان شهدا تجریش

تشخیص:

Tuberous Sclerosis Complex

معرف کیس

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

 خانم دکتر زهرا جودی نعمتی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم عارفه فیاضی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

 

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 

اهدای جوایز به رزیدنت ها و تکریم اساتید: