پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

معرفی کیس:

خانم دکتر اعظم صفرخانی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر مریم الیاسی

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر ریحانه کوچکی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر فهیمه صادقی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

اظهار نظر اساتید:

دکتر اسد خزایی

جراح مغز و اعصاب

خانم دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان مفید

دکتر حسین داهی فر

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بدو

فوق تخصص اعصاب کودکان

رئیس مرکز طبی کودکان

 

خانم دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

 

معرفی کیس:

خانم دکتر اعظم صفرخانی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر مریم الیاسی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

خانم دکتر ریحانه کوچکی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم دکتر فهیمه صادقی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر اسد خزایی

جراح مغز و اعصاب

 

خانم دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان بیمارستان مفید

 

دکتر حسین داهی فر

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بدو

فوق تخصص اعصاب کودکان

رئیس مرکز طبی کودکان

 

اهدای جوایز به رزیدنت ها و تکریم اساتید: