پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا رضایی

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان لقمان

معرفی کیس:

 دکتر محمد فشنگ چی

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

خانم دکترفرزانه فرهمندی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر پریسا غفاری

رزیدنت بیمارستان مفید

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه

دکتر شاداپ صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

خانم دکتر ازما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

 

دکتر علیرضا رضایی

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان لقمان

تشخیص:

Pantothenate Kinase AssociatedNeurodegeneration

PKAN

 

 

معرفی کیس:

 دکتر محمد فشنگ چی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

خانم دکترفرزانه فرهمندی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر پریسا غفاری

رزیدنت بیمارستان مفید

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر شاداپ صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

خانم دکتر ازما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

 

اهدای جوایز به رزیدنت ها و تکریم اساتید: