پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر نقی دارا

فوق تخصص گوارش کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان مفید

معرف کیس:

خانم دکتر نگین یوسفی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر مونا عفیفی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر پریا اسرار

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

اظهار نظر اساتید:

دکترمصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه

دکتر محمد رضا علایی

فوق تخصص غدد

خانم دکتر کاظمی

پاتولوژیست

 

دکتر نقی دارا

فوق تخصص گوارش کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان مفید

تشخیص:

Wilson Disease

 

معرف کیس:

خانم دکتر نگین یوسفی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

تشخیص های افتراقی:

 

خانم دکتر مونا عفیفی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

 

خانم دکتر پریا اسرار

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

اظهار نظر اساتید:

دکترمصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه

دکتر محمد رضا علایی

فوق تخصص غدد

خانم دکتر کاظمی

پاتولوژیست