پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر سید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر مینو فلاحی

فوق تخصص نوزادان

 معرفی کیس:

خانم دکتر گلنازحاجی اسماعیلی

رزیدنت بیمارستان مفید

آقای دکتر محمد تقی شجری

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر زهرا خلیلی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر نگین یوسفی

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

آقای دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

خانم دکتر بی بی شهین شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

آقای دکتر سید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر مینو فلاحی

فوق تخصص نوزادان

تشخیص:

osteopetrosis

استئوپتروزیس

 معرفی کیس:

خانم دکتر گلنازحاجی اسماعیلی

رزیدنت بیمارستان مفید

تشخیص های افتراقی:

آقای دکتر محمد تقی شجری

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

خانم دکتر زهرا خلیلی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر نگین یوسفی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

اظهار نظر اساتید:

آقای دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

خانم دکتر بی بی شهین شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

اهدای جوایز و تکریم اساتید: