پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر سید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر مینو فلاحی

فوق تخصص نوزادان

 

 

این کیس مربوط به تاریخ 6/11/95 می باشد

معرفي بيمار

 

بسمه تعالی

نوزاد دختر 26 روزه ای بدلیل ترمبوسیتوپنی از بیمارستانی در شاهرود به مرکز ما منتقل گردید. حاصل زایمان سزارین،  با سن جنینی 39 هفته و از یک مادر G2P1Ab1 متولد شده بود.  در 10 روزگی بدلیل اکیموز دور چشم در بیمارستانی در شاهرود بستری می گردد. در آن مرکز با توجه به ضایعات ماکولر و اریتماتو و پتشی و اکیموز 2 نوبت پلاکت و FFP و یک نوبت خون دریافت می کند و جهت بررسی بیشتر به این مرکز منتقل می شود.

در معاینه : پتشی و پورپورا در ناحیه فوقانی تنه و کتف دارد. اکیموز در ناحیه پلک تحتانی و رفلکس های نوزاد فعال است. رنگ پریده یا ایکتریک نمی باشد. سمع قلب وسایر معاینات طبیعی است.

MS/MS, HPLC:NL           Bill :10.6          direct :0.6      T4:9.1            TSH:3.4          G6PD:Suff.                 

 

WBC

10.9

9.5

11.4

12.4

5.4

RBC

3.69

2.9

4.53

4.2

3.1

HB

13.2

9.6

14.3

14

10.6

HCT

37.6

28.3

41.2

39

28.5

MCV

101.9

97

90.9

92.8

90.1

PLT

15,000

120,000

80,000

71,000

60,000

 

U/A :NL    U/C , B/C : neg          Bun : 10      7                Cr : 0.5      0.5              

CRP: 2  ,   4         Ca: 9.5   ,    7.3         8.5          Ph: 2.7        4.1       

 Na: 135        133            k: 5   ,   5.4

LFT: NL                PT, PTT, INR: NL

-         سونوگرافی شکم: طبیعی

-         سونوگرافی مغز : نرمال

-         لام خون محیطی: NRBC  و Tear Drop مشاهده شد.

-         مشاوره هماتولوژی انجام و با توجه به طبیعی بودن پلاکت های مادربا احتمال آلوایمیون ترومبوسیتوپنی سه نوبت  IVIG و دو نوبت پلاکت دریافت نمود و سپس در دو نوبت  آسپیراسیون مغز استخوان انجام شد که نمونه ها هیپوسلولار بود.

بدلیل اکیموز دور چشم یک بررسی دیگر انجام و تشخیص بیمار مشخص شد.

تشخیص شما چیست؟