پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر زهرا چاوش زاده

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان مفید

خانم دکتر زهرا دانشمندی

فلو ایمونولوژی و الرژی

معرفی کیس:

خانم دکتر مهشید موحدی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر سامر مرادیان

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر زهره سعیدی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر نرگس سالار

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر سید مظفر حسنتاش

فوق تخصص ریه

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر بی بی شهین شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

دکتر زهرا چاوش زاده

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان مفید

تشخیص:

CGD

Chronic Granulomatous Disease

 

خانم دکتر زهرا دانشمندی

فلو ایمونولوژی و الرژی

 

معرفی کیس:

خانم دکتر مهشید موحدی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

تشخیص های افتراقی:

دکتر سامر مرادیان

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

خانم دکتر زهره سعیدی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر نرگس سالار

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر سید مظفر حسنتاش

فوق تخصص ریه

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر بی بی شهین شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

اهدای جوایز و تکریم اساتید: