پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مریم حسن زاده

فوق تخصص ریه کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه اطفال بیمارستان مسیح دانشوری

معرفی کیس:

دکتر مهدی علیزاده

فلوشیپ ریه اطفال

تشخیص های افتراقی:

دکتر احسان اکرمی

رزیدنت بیمارستان لقمان حکیم

دکتر سارا یکتا

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

خانم دکتر دکتر مختاری

دکتر رستم نیا

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه کودکان

دکتر آزما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

دکتر حسین علی غفاری پور

فوق تخصص ریه کودکان

دکتر خان بابایی

فوق تخصص ریه کودکان

 

دکتر مریم حسن زاده

فوق تخصص ریه کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه اطفال بیمارستان مسیح دانشوری

 

تشخيص:

Laryngomalacia

 

معرفی کیس:

دکتر مهدی علیزاده

فلوشیپ ریه اطفال

 

تشخیص های افتراقی:

دکتر احسان اکرمی

رزیدنت بیمارستان لقمان حکیم

 

دکتر سارا یکتا

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

 

خانم دکتر دکتر مختاری

دکتر رستم نیا

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه کودکان

دکتر آزما

فوق تخصص رادیولوژی اطفال

دکتر حسین علی غفاری پور

فوق تخصص ریه کودکان

دکتر خان بابایی

فوق تخصص ریه کودکان

 

اهدای جوایز و تکریم اساتید: