پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

این کیس مربوط به تاریخ 7 آبان 1396 می باشد

معرفي بيمار

Case report

  : PRESENT ILLNESSدختر 8 ساله با خواب آلودگی و اوره و کراتی نین بالا بستری شد

 : PAST HISTORY تهوع و استفراغ از 4 روز قبل، بیحالی و خواب آلودگی از 2 روز قبل.

از یک هفته فبل گلودرد و سرماخوردگی داشته، 3 روز بعد دچار استفراغ میگردد.

2 روز قبل از بستری دچار ضایعات کهیری خارش دار و جابجا شونده میشود.

یک روز قبل از بستری به گفته مادر دفع ادراری کاهش یافت.

سابقه بیماری ندارد، در طول هفته گذشته مصرف آزیترومایسین،  چندین نوع داروی گیاهی از جمله شیرین بیان داشته است.

سابقه نارسائی و بیماری کلیوی در خانواده وجود نداشته است.

 BUN = 234 ، CREAT = 16 ، Hb = 8.7، Plat = 80.000، Ca = 8.2،  P = 9.7 ،

Uric Acid = 17.9, LDH = 2480, Retic = 1%, PBS = N

در آزمایش ادرار: SG = 1010, Pr. = 1+, PH = 5, WBC = 10 – 15, RBC = 20 - 30

در سونوگرافی کلیه ها: سایز بزرگتر از نرمال، اکو افزایش یافته است.

بعلت دهیدراتاسیون قابل توجه ابتدا رهید راته و سپس بعلت تداوم اورمی همو دیالیز میشود.

همزمان با احتمال بیماریهای کلاژن – واسکولر، واسکولیت، TIN ، پالس متیل پردنیزولون شروع میشود.

بعلت اسید اوریک بالا یک دز راسپوریکاز دریافت کرد.

در دز پنجم بیمار دچار هیپرتانسیون، و تشنج گشته و به PICU، منتقل میشود، دو روز بعد با بهبود وضعیت به بخش بر میگردد.

Hb = 8.7, 9.2, 9.4, 8.8

Plat = 82000, 116000, 129000, 163000, 110000, 160000

Na = 120, 126, 124, 130, 136

K = 5.8, 4.4, 3.2

Uric Acid = 17.9, 1.1, 2.5

P = 9, 8, 4.9, 3.6

LDH = 2480, 1850,,, 480

CREAT = 16, 15, 12.1, 6.9, 5.9, 3.3, 2.1, 1.2, 1.1, 0.9

BUN = 234, 255, 160, 78, 86, 24, 15

C3, C4, CH50, P & C-ANCA, Anti GBM = N

ASOT = 200, ANA < 1/40, CPK = 40

بیمار بعد از 6 نوبت همودیالیز، و با ادامه دریافت پردنیزولون بادز 1mg/kg ، حال عمومی خوب، CREAT = 0.9 ترخیص شد.

تشخيص شما چيست؟