پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر علی رضا فهیم زاد

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر شهناز ارمین
فوق تخصص
عفونی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات عفونی بیمارستان مفید

 

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال بیمارستان مفید

 

شرح حال توسط

دکترعباس بسکابادی

رزیدنت مفید

 

دکترحسین حسینی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

دکترصدیقه شهریور

رزیدنت بیمهرستان امام حسین

 

دکترزندی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

 

 

تشخیص:

(HLH)

Hemophagocytic of  lymphohistiocytosis

 

دکترحسین حسینی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

 

 

دکترصدیقه شهریور

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

 

دکترزندی

رزیدنت بیمارستان لقمان