پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اقای دکتر نادر ممتازمنش
فوق تخصص خون اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه
به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان لقمان

 

 

Case presentation

بیمار دختر دو ساله،اهل وساکن کاشان که باشکایت تب ،درد وتورم درناحیه گلوتئال سمت راست به بیمارستان لقمان ارجاع داده شده است. بیمار از هجده روز قبل به دنبال گلودرد دچار تب شد که طی مراجعه به پزشک یک دوز آمپول پنی سیلین 6.3.3 به صورت عضلانی دریافت کرد ولی تب بیمار به مدت 5 روز بعد از تزریق ادامه یافت که به علت تب طول کشیده به بیمارستان مراجعه کرده و تحت بررسی های اولیه ودرمان با سفتریاکسون وریدی به مدت 5 روز قرار می گیرد.

 آزمایشات به شرح ذیل می باشد:

WBC=11170   PMN=12.7%   Lymph=81%   Hb=12.8  HCT=33.9  MCV=77.6    MCHC=37.8     RDW= 11.7     PLT=279000       ESR=84   CRP=Negative

در طی بستری تب بیمار قطع وبیمار با حال عمومی خوب مرخص شد. به مدت دو روز بدون تب بوده است وبدنبال بروز مجدد تب،والدین بیمار متوجه درد،تورم،قرمزی وگرمی در محل تزریق شدند وطی مراجعه مجدد به بیمارستان با تشخیص آبسه تحت عمل جراحی ودرناژ آن قرار می گیرد.

آزمایشات به شرح ذیل می باشد :

WBC=13000   PMN=0%    Lymph=93.2%    Hb=9.5    HCT=28    MCV=81.4     MCH=27.6    MCHC=33.9     PLT=77000    ESR=39  PT=12.5    PTT=21   INR=1    CRP=1+      BUN=10   Cr=0.6   Na=136  k=4.2

 بیمارفرزند اول از مادری بدون سابقه سقط وترم بوده است وسابقه ای : PMH

از آسفیکسی و زردی نداشته است. سابقه یکبار بستری در بیمارستان به علت اسهال و استفراغ در چند ماه گذشته داشته است. سابقه ای از حساسیت دارويئ نداشته است. پدر و مادر منسوب نمی باشند.اندکس های رشد به شرح ذیل میباشد:

BIRTH →Wt=3500     HC=32      HL=50

2 Yr→Wt=12000     HC=47        HL=92

یافته های معاینه اولیه

BP=110/90       PR=100          RR=28         AT=37.3: علائم اولیه

بیمار هوشیار است رنگ پریده نیست زرد نیست

معاینه سروگردن وچشم وگوش وحلق بینی نرمال است

در معاینه قفسه سینه دفورمیتی ورتراکسیون ندارد وسمع قلب وریه ها نرمال است

بیمار لنفادنوپاتی ندارد ودر معاینه شکم کبد 2 سانتی متر زیر لبه دنده لمس میشودوشکم بدون دیستانسیون می باشد.

معاینه اندامها نرمال است

سایر آزمایشات :

PBS=Anisocytosis,Microcytic,Hypocrome,Ovalocytosis   CSF/A=WBC=0     RBC=0    GLu=64   Pr=23  LDH=20S    B/C=Negative      U/C=Negative     CSF/C=Negative       U/A=Normal

serum IgA  ,IgG=Normal           Serum IgM=Low                                 SGOT=13      SGPT=14      LDH=1859      ALKP=232

Chest  X-Ray

اندازه قلب ومدیاستن درحد طبیعی است در میدان های ریوی ضایعه انفیلتراتیو فعال دیده نمی شود در نسج نرم واسستخوانی توراکس یافته غیر طبیعی دیده نمی شود                                                                                 

 Abdomen  Ultrasonography

کبد ابعاد بزرگتر از حد نرمال دارد (104 میلیمتر) مجاری صفراوی داخل وخارج کبدی ووریدهای پورت وهپاتیک قطر نرمال دارند وکیسه صفرا بدون سنگ ودارای ضخامت جداری نرمال است.  طحال دارای اکوی طبیعی ویکنواخت است (110 میلیمتر) پانکراس اکو واندازه طبیعی دارد.  کلیه ها به ابعاد چپ 70 میلیمتر و راست 62 میلیمتر می باشد وحدود کلیه ها صاف و بدون استار وسنگ وضایعه فضاگیر است و مثانه دارای جدار طبیعی وبدون سنگ و نقص در پر شدگی می باشد.

در سونوگرافی ناحیه گلوتئال سمت راست شواهدی به نفع آبسه مشهود نمی باشد. چربی های اطراف درن اکوژن شده اند که ثانویه به التهاب می تواند باشد.

بیمار با اقدامات درمانی بهبود یافته و با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد.

دو ماه بعد از ترخیص،بدنبال بروز مجدد تب دچارحرکات پرشی در اندامهای سمت چپ همراه با انحراف چشمها به سمت چپ شد که بدون اختلال سطح هوشیاری بوده و به مدت 20 دقیقه به طول انجامیده است(دو مرتبه در طی یکروز اتفاق افتاده است). در معاینه نورولوژیک تنها یافته فوکال عصبی  بابنسکی پای چپ مثبت بوده است .

یافته های آزمایشگاهی شامل :

WBC=6000   PMN=53%    Lymph=43%   Hb=9.2 MCV=88  PLT=392000   ESR=107    CRP=Negative                                               PBS=Anisocytosis,Microcytic,Hypocrome,Poikilocytosis      BloodBiochemistery=Normal                                                                   GALACTOMANAN(serum)=Negative

Chest  X-Ray

اندازه قلب و مدیاستن در حد طبیعی است در نسج نرم وبافت استخوانی  توراکس یافته غیر طبیعی دیده نمی شود .کدورت پاراکاردیاک  وپاراهیلار راست وبا شدت کمتر در سمت چپ که می تواند مطرح کننده انفیلتراسیون عفونی باشد.

BRAIN MRI with and without contrast and BRAIN CT scan 

Intra axial mass lesion with mild vasogenic edema and hemorrhage at right  frontal lobe are seen. Prominency of brain sulci and ventriclular system are noted. No obvious midline shift is evident. Multiple rim enhancing lesions in right frontal and left occipital

تشخیص شما چیست؟

 

What is Your Diagnosis ?