پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر سهیلا خلیل زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان مسیح دانشوری

به اتفاق اعضای هیئت علمی

گروه کودکان بیمارستان مسیح دانشوری

 

معرفي بيمار:

بيمار پسر 4 ساله اهل و ساكن بابل كه به علت سرفه مزمن و خس خس سينه مراجعه نموده بود . مشكل بيمار از حدود يك ماه قبل از مراجعه با تب و لرز – سرفه خلط دار- درد سمت چپ قفسه سينه و ديسترس تنفسي شروع شده بود و در شهرستان بابل با تشخيص پنوموني بستري شد. كودك سابقه choking نداشته است . در اولين گرافي قفسه سينه كلاپس كامل ريه سمت  چپ همراه با شيفت قلب و مدياستن به همان سمت داشته ( fig 1) در CT اسكن ريه نيز كلاپس ريه چپ همراه با ديلاتاسيون برونكيال در نواحي تحتاني ريه مشهود بود.( fig 2) برونكوسكوپي جهت بيمار انجام ميشود (كه نتيجه آن مشخص نيست ) و بعد از سه روز با حال عمومي خوب و تجويز كوآموكسي كلاو مرخص ميشود. در گرافي زمان ترخيص كلاپس LLL و نواحي مشكوك به برونشكتازي در همان لوب داشته است.( fig 3) يك هفته بعد از ترخيص مجدد"ا دچار تب و سرفه و ديسترس تنفسي مي شود و تحت درمان با سفوتاكسيم-وانكومايسين و كلاريترومايسين قرار مي گيرد و در سير بستري به علت افت هموگلوبين- پك سل نيز دريافت ميكند كه دو روز بعد از دريافت آن دچار آسيت و ادم محيطي و هپاتومگالي مي شود. براي دومين بار برونكوسكوپي براي بيمار انجام مي شود كه ترشحات غليظ و خونابه اي در برونش چپ گزارش شده است.                                                           

 WBC=37000( PMN:79% , Band:4% )  - Hb = 5 - Plt = 923000

بيمار بعد از 2 هفته با حال عمومي خوب مرخص شده و در پيگيري جهت بيمار HRCT ريه انجام شده كه در آن كلاپس LLL همراه با تخريب و برونشكتازي داشته است.

در بدو بستري در مرکز ما سرفه هاي تك تك داشت.

PMH:-  بيمار فرزند اول خانواده وحاصل زايمان سزارين و بدون مشكل خاصي متولد شده است . واكسيناسيون كامل است.

سابقه زردي نوزادي و تشخيص كمبود G6PD .

سابقه خس خس سينه به دنبال سرماخوردگي از 6 ماهگي.

سابقه جراحي فتق اينگوينال دو طرفه در 2 سالگي.

سابقه تزريق خون به دنبال مصرف باقلا 2 سال قبل.

FH : پدر ومادر منسوب نيستند. دايي بيمار مبتلا به فاويسم است. 

Ph.E: بيمار هوشيار وبدون ديسترس تنفسي بود. ill به نظر مي رسيد ولي توكسيك نبود.

VS: PR = 110 /min   -  RR = 18 / min   - BP = 100/60 mmHg   -    T = 37

معاينه سر و گردن و ENT نرمال بود. سمع قلب بدون سوفل و صداي اضافه بود.در سمع ريه ويزينگ منتشر بازدمي و كراكل Fine دمي در قاعده ريه چپ داشت. كبد 2 سانتيمتر زير لبه دنده اي لمس شد. ادم و كلابينگ در اندامها نداشت.

ارزيابي هاي پاراكلينيك از قرار زير بود:

WBC = 8900 ( PMN : 56% , Lymph :42% )   - Hb = 10.3 (MCV :82 )  -   Plt = 469000  - ESR = 76  - BS , BUN , Cr , Na , K , LFT = Nl     Wright ,2ME , Widal =Neg   -  Anti HIV Ab = Neg      Ig , CH50 , Isohemagglutinin , Anti Tetanus Ab , Anti Diphteria Ab = Nl    PPD = Neg    -  GW ,  BK * 3 = Neg

اكوكارديوگرافي نرمال گزارش شد.

براي بيمار يك اقدام تشخيصي انجام شد و بر اساس آن درمان قطعي صورت گرفت.

 

تشخيص شما چيست؟