پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر فاطمه مهتا بصیر
عضو هیئت علمی دانشگاه

فوق تخصص نوزادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی

بخش کودکان بیمارستان شهدای تجریش

 

بسمه تعالی

نوزاد بیمار پسری است هشت روزه که به علت هماچوری واضح بستری شده است. نوزاد رسیده، حاصل سزارین ، GA=38 wks ، آپگار دقیقه 1 و 5 به ترتیب برابر 9 و 10 امتیاز است. مادرG2P2Ab0 به دلیل ابتلا به ITP از چهار سال قبل تا کنون تحت درمان نامنظم با پردنیزولون و فاموتیدین بوده است.

نوزاد، شیر مادر خوار، در روز های اول عمر بجز پلاکت پایین، 68000 در روز اول و 72000 در روز دوم مشکل دیگری نداشته و از زایشگاه ترخیص شده بود. شب قبل از بستری حین تعویض نوزاد هماچوری در سه نوبت مشاهده شده بود.

 در بدو بستری به گفته مادر کمی بیحال بود ولی علایم شوک و کاهش پرفوزیون محیطی نداشت. در معاینه پوست صورت و تنه ایکتریک بود ولی پتشی، پورپورا یا اکیموز قابل دید نبود. ژنیتالیا طبیعی، ختنه نشده و معاینه بالینی در جمع طبیعی بود. وزن تولد 2920 گرم، وزن بستری 2950 گرم .

Color: red, SG:1008, pH:7 , Protein=+++ ,Glucose=negative , Keton=negative , Blood=+3 , WBC=2-3 , RBC=Many, leukocyte-esterase -.

UA

صبح روز بستری

(قبل بستری) 8/2/1390

Hemoglobin:14,1 g/dl, Hct=38,9% , MCV=93,5 fl, MCH=33,9pg , Platelet =49.000 ×10 , WBC=11.6×103 (N=48% , L=50% , M=2%)

CBC -diff

 

T=12.3 (D=0.5) mg/dl  

Bilirubin

مادرBG=A+ ,نوزاد  BG=B+ ,D. Coombs=Negative, G6PD=Sufficient, PT=14, PTT=29, INR=1.2                                                                                             Hb=12.4 g/dl, Hct=33.2%, Platelets=56.000 × 10 3, WBC=14×103  (N=45%, L=55%)., Retic=1.3 % ,                      ESR=5  , CRP( 3 = [کمی   (nl<6), BS=65mg/dl , BUN=8 , Creatinin=0.3  , Na=144 mEq/l, K=5.7mEq/l , Ca=10.5 mg/dl,  Bilirubin T=12.8 mg/dl (D=0.4). Appearance=Clear, Color=yellow, pH=6.5 , SG=1002 , Protein=trace , WBC=5-6 hpf , RBC= 1-2  , bacteria: not seen.

CBC –diff

 

U/A:

U/C=Negative

آزمايشا ت شب بستری

WBC:5-6, RBC:1-2

U/A

9/2/1390

WBC: 2-3      RBC:1-3

U /A 

10/2/1390

WBC: 3-5        RBC: 6-8      blood= +1

U/A morning

11/2/1390

WBC:2-3    RBC:2-3    blood= +1

U/A evening

 

WBC: 0-1 RBC: 0-1

U/A

13/2/1390

WBC: 2-3      RBC: 3-5 , blood : trace

U/A

14/2/1390

PH: 7 , SG:1010, Protein -, Glc :- , Bili: -, cristal -, cast -, blood -, appearance clear, WBC: 0-1, RBC: 0-1

 

U/A

 

17/2/1390

 

هماچوری ماکروسکوپیک حین تعویض نوزاد با پلاکت > 100.000 در دو نوبت در بیمارستان مشاهده شد.

سیرهموگلوبین و پلاکت:

 

تاریخ

8/2/90

10/2/90

11/2/90

12/2/90

13/2/90

Hb

12.4

10.9

11.7

10.1

10.5

Plt(x1000)

50

97

114

97

141

 

دیگر آزمایشات تکمیلی:

رادیوگرافی توراکوابدومینال : طبیعی

سونوگرافی مغز شواهدی بنفع ICH  یا ضایعه فضاگیر یا ونترکومگالی ندارد.

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری (10/2/90) :کلیه ها ابعاد طبیعی راست=45 mm و و چپ=46mmدرضخامت پارانشیمال طبیعی داشت.شواهدی به نفع سنگ یا ضایعه فضاگیر نداشت. ولی قطر لگنچه در کلیه چپ 32 میلیمتر AP می باشد که نشان دهنده mild stasis  است. شواهدی بنفع هیدرونفروز در کلیه راست دیده نمی شود.

تشخیص شما چیست؟