پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دكتر سهيلا خليل زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه به اتفاق اعضاي هيئت علمي گروه اطفال بيمارستان مسيح دانشوري

خانم دكتر سهيلا خليل زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه به اتفاق اعضاي هيئت علمي گروه اطفال بيمارستان مسيح دانشوري

معرفي بيمار

:CC بيمار پسر 13 ساله با شكايت تب و درد همي توراكس راست مراجعه كرده است.

 :PIمشكلات بيمار از حدود يكماه قبل از مراجعه با درد كشاله ران سمت چپ بدون سابقه تروما شروع شده است كه همراه با تب و كاهش وزن بوده است. بيمار جهت بررسي در مركز درماني ديگر بستري و به دنبال گرفتن راديوگرافي ريه متوجه Consolidation در ناحيه پاراكاردياك راست شده است و تحت درمان آنتي بيوتيك تزريقي به مدت 2 هفته قرار گرفته و به علت عدم پاسخ درماني مناسب جهت بررسي بيشتر به اين مركز ارجاع شد.

 

PMH: بيمار فرزند سوم  خانواده و سابقه يك سقط در مادر وجود داشته است. زايمان ترم بوده و واكسيناسيون وي كامل ميباشد.سابقه يك بار بستري در بيمارستان به علت مشكل حاضر دارد. سابقه اي از آلر‍‍ژي ذكر نميكند. بيمار سابقه تماس با فرد مبتلا به سل ريوي فعال (دايي) را ميدهد.

 

يافته هاي معاينه باليني اوليه:

                                                                                   

                                                                                   BP: 100/60     PR: 120    RR: 26    T: 37      

Weight-for-age percentiles: 5%

Height-for-age percentiles: 25%

 

بيمار هوشيار ميباشد. ill است ولي toxic نيست .

معاينه سر و گردن و چشم و گوش و حلق و بيني نرمال است. لنفادنوپاتي ندارد.

معاينه قفسه سينه و سمع قلب نرمال است. سمع ريه ها كراكل منتشر داشت.

شكم در معاينه نرم ميباشد و نكته خاصي وجود ندارد.

در معاينه اندام ها مورد خاصي مشهود نيست.

 

يافته هاي آزمايشگاهي:

WBC=13000      PMN=76    Lymph=15   MCV=69    ESR=120    Hgb=9.1   Hct=28.5    Plt=850   Cr=1.6

Uric Acid=2   LDH=NL    U/A=NL   S/E=Fatty Droplet positive   CRP=74  

Gastric Washing Direct-Smear (BK): Negative     PCR (for MBT complex): Negative  

PPD: 12      PT: 16.7    PTT: 48    INR: 1.7    

                                                                                                  

Chest X Ray

Report of Spiral HRCT of Chest without contrast media

 

A right paracardiac soft tissue is noted, with some area of air bronchogram and consolidation pattern at the center of the lesion which has mass like appearance

At the periphery of the mass some lymphangiectasia also seen and right hilum prominency  

 

Bronchoscopy

Normal 

 

Direct-Smear:  Nl  

Culture:

Aspergillus sp 

URF(usual respiratory flora)

1-Beta haemolytic strep non group A,B,C and D    cc:1000/ml  

2-Coagolase negative staph   cc:1000/ml

 

Pathology

 

A: Transbronchial lung biopsy

Pulmonary eosinophilic infiltration associated with inflammatory process.

Negative for malignancy.

Negative for granuloma.

 

B: Bronchial mucosal biopsy

Chronic nonspecific inflammatory associated with mild eosinophilic infiltration.

Negative for malignancy.

Negative for granuloma.

 

 

Spiral abdomen & pelvic C.T.scan

Normal

 

Bone Marrow Aspiration Report

Normocellular Marrow

 

اقدام تشخيصي بعدي از نظر شما چيست؟!

 

تشخيص شما چيست؟