پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اقاي دکتر شاداب صالح پور
فوق تخصص غدد و متابوليك اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بيمارستان

لقمان حكيم

معرفي كيس

اقاي دكتر حامد زندي

رزيدنت بيمارستان لقمان

خانم دكتر اقدس خاني زاده

رزيدنت بيمارستان شهدا تجريش

خانم دكتر سميرا سياح

رزيدنت بيمارستان مفيد

خانم دكتر صديقه نيكبخت

رزيدنت بيمارستان امام حسين

اقا دكتر عبدالله كريمي

اقاي دكتر علائي

خانم دكتر صانعي فرد

خانم دكتر شكيبا

فوق تخصص غدد و متابوليك

 

اقاي دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد و متابوليك اطفال به اتفاق اعضای هیئت علمی بيمارستان لقمان حكيم

تشخيص:

Organic Acidemia

اورگانيك اسيدمي

معرفي كيس:

اقاي دكتر حامد زندي

رزيدنت بيمارستان لقمان

تشخيص هاي افتراقي:

خانم دكتر اقدس خاني زاده

رزيدنت بيمارستان شهداي تجريش

خانم دكتر سميرا سياح

رزيدنت بيمارستان مفيد

خانم دكتر صديقه نيكبخت

رزيدنت بيمارستان امام حسين

اظهار نظر اساتيد:

اقاي دكتر عبدالله كريمي

اقاي دكتر علائي

اقاي دكتر صانعي فرد

خانم دكتر شكيبا

فوق تخصص غدد و متابوليك

 

اهداي هدايا به رزيدنت ها: شاهنامه فردوسي