پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دكتر سعيد مجتهد زاده

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر فاطمه وزيري

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر شهلا رود پيما

فوق تخصص قلب اطفال

معرفي كيس:

دكتر امير منافي

انترن بيمارستان مفيد

دكتر نيلوفر درخشنده

رزيدنت بيمارستان لقمان حكيم

دكتر پرستو اشتي جو

رزيدنت بيمارستان مفيد

دكتر عبدالله كريمي

فوق تخصص عفوني اطفال

دكتر رضا شياري

فوق تخصص اروماتولوژي

دكتر شكيبا

فوق تخصص غدد و متابوليك

دكتر شهين دخت شمسيان

فوق تخصص هماتولوژي

 

 

دكتر سعيد مجتهد زاده

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر فاطمه وزيري

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر شهلا رود پيما

فوق تخصص قلب اطفال

تشخيص:

Diagnosis

Moya Moya + PPH

Transient Ischemic

Attack

معرفي كيس و تشخيص هاي افتراقي:

دكتر امير منافي

انترن بيمارستان مفيد

 

دكتر نيلوفر درخشنده

رزيدنت بيمارستان لقمان حكيم

دكتر پرستو اشتي جو

رزيدنت بيمارستان مفيد

 

اظهار نظر اساتيد:

دكتر عبدالله كريمي

فوق تخصص عفوني اطفال

 

دكتر رضا شياري

فوق تخصص اروماتولوژي

 

خانم دكتر شكيبا

فوق تخصص غدد و متابوليك

 

دكتر شهين دخت شمسيان

فوق تخصص هماتولوژي

اهداي هدايا به رزيدنت ها: