پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دكتر سعيد مجتهد زاده

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر فاطمه وزيري

فوق تخصص قلب اطفال

دكتر شهلا رود پيما

فوق تخصص قلب اطفال

عضو هيئت علمي دانشگاه

به اتفاق گروه قلب اطفال بيمارستان شهيد مدرس

 

معرفي بيمار

تشخيص شما چيست؟