پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد و متابولیک

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان کودکان مفید

اقای دکتر امیر منافی

انترن بیمارستان شهدا

خانم دکتر شیرین چینه کش

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر نادیا محبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت لقمان حکیم

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد و متابولیک

دکتر اکبر کوشانفر

استاد دانشگاه

 

خانم دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد و متابولیک

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان کودکان مفید

 

تشخيص؟

 

تشخيص هاي افتراقي:

اقای دکتر امیر منافی

انترن بیمارستان شهدا

 

خانم دکتر شیرین چینه کش

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم دکتر نادیا محبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت لقمان حکیم

 

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد و متابولیک

 

دکتر اکبر کوشانفر

استاد دانشگاه

اهداي هدايا به رزيدنت ها: