پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترسید محمد تقی حسینی طباطبایی

فوق تخصص کلیه اطفال
با همراهی گروه متخصصین
واعضا هیت علمی بیمارستان امام حسین

معرف کیس:

دکتر شکرالله مظلومی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر خدیجه ریاضی کرمانی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر مریم دارابی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

 

دکترسید محمد تقی حسینی طباطبایی

فوق تخصص کلیه اطفال
با همراهی گروه متخصصین
واعضا هیت علمی بیمارستان امام حسین

تشخيص

The Diagnosis Was: Acute Tubular Necrosis

Interstitial Nephritis

ATN

معرفی کیس:

دکتر شکرالله مظلومی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

تشخیص های افتراقی:

دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

دکتر خدیجه ریاضی کرمانی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

دکتر مریم دارابی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اهدای هدایا به رزیدنت ها: