پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی حلیمی اصل

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان شهدای تجریش

معرفی کیس:

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر خضردوس علیوند

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر نگین کهو کهر

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

اقای دکتر جوادزاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر تنکابنی

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر حسین داهیفر

دانشیار دانشگاه

 

دکتر علی حلیمی اصل

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان شهدای تجریش

 

تشخيص :

Hereditory Sensory And

Autonomic Neuropathy

HSAN-4

معرفی کیس:

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

تشخیص های افتراقی:

دکتر خضردوس علیوند

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

خانم دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

 

خانم دکتر نگین کهو کهر

رزیدنت بیمارستان مفید

 

اظهار نظر اساتيد:

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

اقای دکتر جوادزاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر تنکابنی

فوق تخصص اعصاب کودکان

اقای دکتر حسین داهیفر

دانشیار دانشگاه

 

اهداي هدايا به رزيدنت ها: