پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محسن روزرخ

دکتر لیلا مهاجرزاده

به اتفاق اعضای گروه جراحی اطفال بیمارستان کودکان مفید

خانم دکتر میترا ذنوبی

رزیدنت بیمارستان شهدا

خانم دکتر ندا عشایری

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر صبا سیاری

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر امیر حسین وکیلی

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر سیاری

فوق تخصص گوارش اطفال

خانم دکتر علائی

فوق تخصص قلب

 

دکتر محسن روزرخ

دکتر لیلا مهاجرزاده

 

تشخيص :

Vascular Rings

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر میترا ذنوبی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

خانم دکتر ندا عشایری

رزیدنت بیمارستان مفید

 

خانم دکتر صبا سیاری

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

دکتر امیر حسین وکیلی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

اظهار نظر اساتيد:

دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر سیاری

فوق تخصص گوارش اطفال

خانم دکتر علائی

فوق تخصص قلب

 

اهداي هدايا به رزيدنت ها: