پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید حسین فخرائی

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوازادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش نوزادان بیمارستان کودکان مفید

معرفی کیس:دکتر سیمین زارع

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر شکرالله مظلومی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 دکتر نیلوفر درخشنده

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر شیرین قانع فرد

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر کامران دهقان

فلو نوزادان بیمارستان مفید

دکتر فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر شیروانی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر رادفر

فوق تخصص نوزادان

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 

دکتر سید حسین فخرائی

فوق تخصص نوازادان

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوازادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش نوزادان بیمارستان کودکان مفید

 

تشخيص :

Tuberculosis in Neonate

معرفی کیس:دکتر سیمین زارع

رزیدنت بیمارستان مفید

 

 

تشخیص های افتراقی:

دکتر شکرالله مظلومی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

 

دکتر نیلوفر درخشنده

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر شیرین قانع فرد

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر کامران دهقان

فلو نوزادان بیمارستان مفید

اظهار نظر اساتيد:

دکتر فهیم زاده

فوق تخصص اطفال

 

خانم شیروانی

فوق تخصص اطفال

 

دکتر رادفر

فوق تخصص نوزادان

 

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

 

دکتر شیاری

فوق تخصص روماتولوژی

اهداي هدايا به رزيدنت ها: