پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش خون بیمارستان کودکان مفید

معرفی کیس

دکتر مهدی نوری

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر حسن ابوالقاسمی

ریاست محترم دانشگاه و فوق تخصص خون اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر زهرا پورنصیر

فوق تخصص کلیه اطقال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش خون بیمارستان کودکان مفید

تشخيص:

Juvenile Myelomonocytic Leukemia(JMML)

معرفی کیس:

 

دکتر مهدی نوری

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

 

دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکتر سمانه عبدالله زاده

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتيد:

دکتر حسن ابوالقاسمی

ریاست محترم دانشگاه و فوق تخصص خون اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر زهرا پورنصیر

فوق تخصص کلیه اطقال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

اهداي هدايا به رزيدنت ها: