پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی کیس:دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات عفونی اطفال

دکتر لیلا مهاجرزاده

جراح عضو هیئت علمی بیمارستان مفید

دکتر ازاده میرزائی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر خضردوس علیوند

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر مریم دارابی

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر میترا ذنوبی

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مومن زاده

استاد و فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکتر ازما

رادیولوژیست

خانم دکتر منصوری

فوق تخصص ایمونولوژی

 

 

معرفی کیس:دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات عفونی اطفال

 

 

تشخيص :

retropharyngeal abscess (RPA)

 

دکتر لیلا مهاجرزاده

جراح عضو هیئت علمی بیمارستان مفید

معرفی کیس:دکتر ازاده میرزائی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر خضردوس علیوند

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر مریم دارابی

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر میترا ذنوبی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مومن زاده

استاد و فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه اطفال

 

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

 

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکتر ازما

رادیولوژیست

خانم دکتر منصوری

فوق تخصص ایمونولوژی

اهداي هدايا به رزيدنت ها: