پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان کودکان مفید

خانم دکتر لیلا محبوبی

فلو روماتولوژی اطفال بیمارستان مفید

معرفی کیس:

خانم دکتر نسیم مقدسی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر عقیل میری

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمیه طیبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

دکتررضا  شیاری

فوق تخصص روماتولوژی به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان کودکان مفید

 

تشخيص:

CGD+SLE

خانم دکتر لیلا محبوبی

فلو روماتولوژی اطفال بیمارستان مفید

 

معرفی کیس:

خانم دکتر نسیم مقدسی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر عقیل میری

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمیه طیبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی

اهداي هدايا به رزيدنت ها: