پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر مژگان هاشمیه

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

دکتر محسن جوادزاده

فوق تخصص عصاب اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

معرفی کیس:

دکتر شهرام توجهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر گودرز روزبهانی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر زهرا گیلکی

رزیدنت بیمارستان مفید

اظهار نظر اساتید:

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص عصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر میترا رادفر

فوق تخصص نوزادان

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر ثمین علوی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتر مژگان هاشمیه

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

 

دکتر محسن جوادزاده

فوق تخصص عصاب اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

معرفی کیس:

دکتر شهرام توجهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

تشخيص:

HLH

Neonatal Leukodystrophy

 

تشخيص های افتراقی:

دکتر گودرز روزبهانی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

دکتر زهرا گیلکی

رزیدنت بیمارستان مفید

اظهار نظر اساتید:

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص عصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر میترا رادفر

فوق تخصص نوزادان

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر ثمین علوی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

اهداي هدايا به رزيدنت ها: