پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر نقی دارا

فوق تخصص گوارش اطفال

معرفی کیس:

دکتر حمیده سیفی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر فائزه ایمان دوست

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر محمد ابراهیم روستا

متخصص کودکان

دکتر تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکترآزما

فوق تخصص رادیولوژی

دکتر اکبر کوشانفر

متخصص کودکان.استاد دانشگاه

دکترحلیمی اصل

متخصص کودکان

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر اسحاق حسینی

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر سعید صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر نقی دارا

فوق تخصص گوارش اطفال

 

تشخيص:

Achalasia

معرفی کیس:

دکتر حمیده سیفی

رزیدنت بیمارستان مفید

 

دکتر فائزه ایمان دوست

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر محمد ابراهیم روستا

متخصص کودکان

دکتر تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر طباطبائی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکترآزما

فوق تخصص رادیولوژی

دکتر اکبر کوشانفر

متخصص کودکان.استاد دانشگاه

دکترحلیمی اصل

متخصص کودکان

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر اسحاق حسینی

فوق تخصص کلیه اطفال

اهداي هدايا به رزيدنت ها: