پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر ناصر صادقیان

عضو هیئت علمی و جراح کودکان بیمارستان مفید

دکتر لیلا مهاجرزاده

عضو هیئت علمی و جراح کودکان بیمارستان مفید

معرفی کیس:

دکتر سارا صادق زاده

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمیه طیبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر شهرزاد طباطبائی

فوق تخصص نوزادان

دکتر سعید مجتهد زاده

فوق تخصص قلب نوزادان

دکتر غروبی

فوق تخصص جراح کودکان

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد و متابولیک

دکتر ناصر صادقیان

عضو هیئت علمی و جراح کودکان بیمارستان مفید

 

دکتر لیلا مهاجرزاده

عضو هیئت علمی و جراح کودکان بیمارستان مفید

تشخيص:

Cutis Laxa

 

معرفي بيمار

دکتر سارا صادق زاده

رزیدنت بیمارستان مفید

 

دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر سمیه طیبی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

 

ظهار نظر اساتید:

دکتر شهرزاد طباطبائی

فوق تخصص نوزادان

دکتر سعید مجتهد زاده

فوق تخصص قلب نوزادان

دکتر غروبی

فوق تخصص جراح کودکان

دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد و متابولیک

اهدای جوایز به رزیدنت ها: