پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

معرفی کیس 1

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

معرفی کیس 2

دکتر الهام سازگاری

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر سوده امانی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر گودرز روزبهانی

رزیدنت بیمارستان شهدا

دکتر شهرام توجهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر محمد غفرانی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر حسین قریب

فوق تخصص غدد و رئیس انجمن تیروئید امریکا

دکتر فلاحی

فوق تخصص گوارش اطفال

دکتر حسین دل شاد

فوق تخصص غدد

دکتر شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر علائی

فوق تخصص غدد اطفال

 

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

 

تشخيص کیس 1:

Autoimmune Polyendocrine

Syndrome Type 1

 

تشخيص کیس 2:

Autoimmune Lymphoproliferative

Syndrome ALPS

معرفی کیس 1

دکتر سمانه عنصری

رزیدنت بیمارستان لقمان

معرفی کیس 2

دکتر الهام سازگاری

رزیدنت بیمارستان لقمان

تشخیص های افتراقی:

دکتر سوده امانی

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر گودرز روزبهانی

رزیدنت بیمارستان شهدا

 

 

دکتر شهرام توجهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر محمد غفرانی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر حسین قریب

فوق تخصص غدد و رئیس انجمن تیروئید امریکا

دکتر فلاحی

فوق تخصص گوارش اطفال

دکتر حسین دل شاد

فوق تخصص غدد

دکتر شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

دکتر علائی

فوق تخصص غدد اطفال

اهدای جوایز به رزیدنت ها: