پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر دلیرانی

فوق تخصص کلیه اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کلیه بیمارستان مفید

دکتر محمدرضا شیوا

فلو کلیه اطفال

معرفی کیس:

دکتر سونا اسلام پور

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکترراضیه رحمانی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مدنی

فوق تخصص کلیه اطفال

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پور نصیر

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

 

تشخيص:

Hemolytic Uraemic Syndrome

دکتر دلیرانی

فوق تخصص کلیه اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کلیه بیمارستان مفید

دکتر محمدرضا شیوا

فلو کلیه اطفال

معرفی کیس:

دکتر سونا اسلام پور

رزیدنت بیمارستان مفید

تشخیص های افتراقی:

دکتر فاطمه زینلی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکترراضیه رحمانی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مدنی

فوق تخصص کلیه اطفال

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پور نصیر

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر پیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

اهدای جوایز: