پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر محمد غفرانی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر ناصحی

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اعصاب اطفال

فوق تخصص اعصاب اطفال

معرفی کیس و تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر بهاره ورد

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر فائزه ایمان دوست

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر نوذر قچوند

رادیولوژیست

دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضائی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر ناصحی

فوق تخصص اعصاب اطفال

 

تشخيص:

Multiple Sclerosis

(MS)

دکتر محمد غفرانی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال

 

دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر ناصحی

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اعصاب اطفال

فوق تخصص اعصاب اطفال

معرفی کیس و تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر بهاره ورد

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر فائزه ایمان دوست

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان

اقای دکتر فرزاد عزیز اهاری

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر نوذر قچوند

رادیولوژیست

دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضائی

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر ناصحی

فوق تخصص اعصاب اطفال

اهدای جوایز: