پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 خانم دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش غدد و متابولیک اطفال بیمارستان مفید

معرفی کیس:

دکتر الهام پوربختیاران

رزیدنت بیمارستان مفید

دکتر الهام سازگار

رزیدنت بیمارستان لقمان

دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر الهام حاجی هاشمی

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

 

 

خانم دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش غدد و متابولیک اطفال

معرفي بيمار

دکتر الهام پوربختیاران

رزیدنت بیمارستان مفید

تشخیص های افتراقی:

دکتر الهام سازگار

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

دکتر الهام حاجی هاشمی

رزیدنت بیمارستان شهدا

اظهار نظر اساتید:

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

اهدای جوایز به رزیدنت ها: