پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش غدد و متابولیک اطفال

 

معرفي بيمار

بیمار دختر متولد 29/12/89 می باشد که اولین بار مورخ 4/9/90 در سن هشت ماهگی در بخش عفونی با تابلوی تب و بیقراری بستری شده است. طی چند روز قبل از مراجعه به دنبال آنژیوگرافی دچار  poor feeding   و بیقراری شده است.

وی فرزند اول والدین منسوب ترم حاصل C/s با وزن بدو تولد  2800 گرم می باشد.

بیمار سابقه بستری بدو تولد با زردی و احتمال sepsis را دارد که از بررسی های آن زمان اطلاعی در دست نیست. مجدد در 16 روزگی با دیسترس تنفسی در NICU بستری و با تشخیص Aspiration pneumonia  تحت درمان قرار می گیرد.در حین بستری یافته های اکوکاردیوگرافی دال بر CHD (Large VSD+PDA) بوده است لذا در چهار ماهگی تحت عمل جراحی بسته قلب قرار گرفته است. وی در زمان بستری تاخیر تکاملی بارز داشته به طوری که قادر به گردن گرفتن به صورت کامل نبوده است.وی در زمان بستری

Lanoxin  و Captopril دریافت میکرد.در معاینه اولین بستری Mottling  و سوفل سیستولیک 6/3 و هیپوتونی گزارش شده است.

آزمایشات به عمل آمده در زمان بستری در جدول زیر خلاصه شده است.

                                                                                      

Laboratory test

measurement

Reference

CBC

 

 

WBC

7600 (p:49, L:46)

 

RBC

3.6 × 10 ⁶

 

HB

9.5

 

MCV

92

 

PLT

271000

 

VBG

 

 

PH

7.36

 

PCO2

47

 

HCO3

27

 

U/A

 

 

SG

1015

 

PH

6

 

WBC

8-10

 

RBC

0-1

 

U/C

Negative

 

Direct coombs

Negative

 

Indirect coombs

Negative

 

Retic count

1%

 

Biochemistry

 

 

Blood glucose

85mg/dl

 

BUN

11mg/dl

 

Creatinine

0.4 mg/dl

 

Na

135 meq/l

135-145

K

4.7

3.5-5.5

SGOT

87,3240,468,  IU/L

15-45

SGPT

272, 3320, 2080 IU/L

15-45

ALP

736

200-1200

Bilirubin Total

7, 4.4 mg/dl

 

Bilirubin Direct

1.5, 0.4 mg/dl

 

Total protein

5.2 g/l

 

Albumin

3.7 g/L

 

PT

32, 13.5

 

INR

2.56, 1.07

 

PTT

43, 38

 

TG

117mg/dl

 

Cholestrol

137 mg/dl

 

Ferritin

>1000 mg/dl

 

S/E

Normal

 

 

بدو مراجعه SGOT و SGPT افزایش مختصر داشته است.(SGOT:82, SGPT: 272) طی بستری افزایش بارز نشان داده   ,SGOT: 3320 )3240  SGPT:) و سپس کاهش تدریجی داشته است.(SGOT:468, SGPT: 2080).آنالیز  CSF نرمال گزارش شده است.

سونوگرافی شکم از نظر اینواژیناسیون منفی بوده و افزایش سایز کبد با اکوپترن هموژن گزارش شد.سونوگرافی کالر داپلر اندام تحتانی انجام شده است که نرمال بوده و علت درخواست آن در پرونده ذکر نشده است.

مشاوره گوارش  مشاوره چشم وبررسی اولیه متابولیک و بررسی از نظر هپاتیت های ویرال وCMV درخواست نمود.بیمار طی بستری سفتریا کسون دریافت کرده و با دستور فارمنتین و فاراموکس و انجام LFTو CBCوESR  مرخص میگردد.

وی مجدد مورخ 22/11/90 با تابلوی تب و سرفه های پروداکتیو و علا ئم کوریزا و بیقراری و poor feeding بستری شد در زمان بستری Lanoxin, captopril, sildenafilدریافت می کرد.آزمایشات همراه کودک SGOT  و SGPT   حدود 300 γGTو 146 داشت α1Antitrypsin .  226 بود.

در معاینه  آن زمان کودک درماتیت سبوره در ناحیه سر ، راش های اریتماتو روی شکم ، کاندیدیازیس دهانی و سوفل سیستولیکو هیپوتونی گزارش شد. بررسی های بعمل آمده به شرح زیر می باشد.

                                                                                            

Laboratory test

result

Reference range

CBC

 

 

WBC

15000(P:40%, L:59% ,EO:1%)

 

RBC

4.54×10⁶

 

HB

12.6

 

HCT

38.9

 

MCV

92

 

PLT

223000

 

VBG

 

 

PH

7.47

 

PCO2

25.1

 

HCO3

18.6

 

Blood Glucose

58 mg/dl

60-140

BUN

17 mg/dl

 

Creatinine

0.3 mg/dl

 

Na

134meq/l

135-145

K

4meq/l

3.5-5.5

Ca

9.4 mg/dl

8.7-10.6

p

5.6 mg/dl

3.5-6.5

Uric acid

3.9 mg/dl

 

ALP

831 IU/l

 

Ammonia

62.1

15-58.8

Lactate

11.8mg/dl

7-20

Serum aminoacid chromatography

Normal

 

Urine aminoacid chromatography

Normal

 

Urine carbohydrate chromatography

Normal

 

Gama Gt

146 IU/L

 

Homocystein

8 mg/dl

 

Aldolase

6.5

 

CPK

123

 

Tissue Transglutaminase IgA

<3

 

PT

12.8

 

PTT

36

 

Ferritin

1019

 

 

CMV Ab (IgM): 0.2 Negative

CMV Ab (IgG): 1.3  positive

EBV Ab (IgM): 0.6 Negative

EBV Ab (IgG): 130 positive

HAV Ab:  negative

HBS Ag: 0.9  negative

HBS Ab: 1.5 negative

HCV Ab: 0.1 negative

HIV Ab: 0.6 negative

 

سیر LFT   بیمار در جدول زیر خلاصه شده است.

SGOT

3240 IU/L

159

115

1365

399

322

SGPT

3320 IU/L

214

189

965

794

307

Total Bilirubin

7.9 mg/dl

 

 

2.8

 

1.69

Direct Bilirubin

5.6 mg/dl

 

 

2

 

1.34

 

مشا وره غدد درخواست تکرار

 Plasma aminoacid HPLC, urine aminoacid and carbohydrate chromatography   از آزمایشگاه دیگر و انجام metabolic screen

و urine organic acid و GALT activity نمود.کنترل مکرر قند خون جهت بررسی هیپوگلیسمی و بیوپسی کبد توصیه شد.بیمار با جواب آزمایشات به درمانگاه غدد مراجعه نمود.در بررسی جدید هموسیستئین 29µmol/l(6-16)  و سطح بسیار بالای متیونین گزارش شد.

  

Plasma aminoacid HPLC Results(µmol/L)

 

 

Alanine                   262      195-560

Valine                      204      123-310

 Isoleucine               75        28-110

Serine                      221       80-230

Aspartic acid             2         2-25

Glutamic Acid          90        26-240

Glutamine                581      345-685

Lysine                        240      80-240

Tyrosine                    89        10-145

Arginine                    67        10-80

 

 Glycine                      

 Leucine

Threonine

 Aspargine

 Methionine

Phenylalanine

Ornithine

Histidine

citruline

207     135-350

125      60-190

193      60-205

98         20-80

1322     12-40

80          32-85

133        28-110

106       54-120

38m       10-45

 

 

وی روی درمان با بتائین ، کارنیتین ، فولیک اسید، Vit B6,B12, C و کراتین مونوهیدرات و رژیم با محدودیت متیونین قرار گرفت. با شروع درمان بهبود قابل توجه در تون عضلات و پیشرفت تکاملی رویت شد. با پیگیری کودک چهره غیرمعمول کودک شامل مو های تنک، نازک و بلوند، صورت مختصر خشن و شکاف پلکی رو به بالا نمایان تر شد.

برای کودک بیوپسی کبد به عمل آمد. گزارش پاتولوژی به شرح زیر است.

 

          " liver tissue with expansion of portal areas forming portal-portal bridges(stage4) and  moderate infiltration of lymphomononuclear cells and some eosinophils in above mentioned areas, Foci of intra –lobular inflammatory cells infiltration were seen and hepatocytes showed anisonucleosis and double nuclei. Foci of confluent necrosis were seen. Bile duct was unremakable"

 

بیمار در 1.5 سالگی با تا بلوی تب و گاستروانتریت و بیقراری و ایکتربستری گردید.در معاینه مثاته تا ناف لمس می شد. نتیجه آنالیز ادرارو کشت آن (کلبسیلا) تشخیص عفونت ادراری و بررسی های بعدی متعاقبا مثانه نوروژنیک را محرز گرداند. حین بستری

بررسی عملکرد کبد به شرح زیر بود.

SGOT: 5070

SGPT:4050

BIL: 12,  Direct BIL: 6.2

PT:23

INR: 2.7

PTT:50

با کنترل عفونت و رعایت رژیم کاهش آنزیم های کبدی مشاهده شد . جراحی قلب باز کودک با موفقیت انجام شد.

بیماری کودک با بررسی ژنتیک محرز شد.

در حال حاضر حال عمومی وی خوب است . پیشرفت تکاملی وی بارز می باشد. سطح آنزیم های کبد از رنج نرمال تا دو الی سه برابر طبیعی متغیراست.و به نظر می رسد بیشترین ارتباط را با رعایت رژیم دارد.

 

 

تشخيص شما چيست؟