پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 خانم دکتر فریبا شیروانی

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتراتوسا قریب

پاتولوژیست

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

معرفی کیس:

خانم دکتر اسیه قبادی فر

رزیدنت بیمارستان امام حسین

خانم دکتر معصومه ابراهیمی

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر هانیه سادات میرزاده

رزیدنت بیمارستان مفید

اظهار نظر اساتید:

اقای دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش اطفال

خانم دکترازما

رادیولوژیست

اقای دکتر احمد طبا طبایی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

اقای دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

خانم دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی

خانم دکترمصداقی نیا

ایمونولوژیست

اقای دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

 

 خانم دکتر فریبا شیروانی

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتراتوسا قریب

پاتولوژیست

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

 

تشخيص:

Aspergillus

 

معرفی کیس:

خانم دکتر اسیه قبادی فر

رزیدنت بیمارستان امام حسین

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر معصومه ابراهیمی

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر هانیه سادات میرزاده

رزیدنت بیمارستان مفید

 

اظهار نظر اساتید:

اقای دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش اطفال

خانم دکترازما

رادیولوژیست

اقای دکتر احمد طبا طبایی

فوق تخصص ریه اطفال

خانم دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

اقای دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

خانم دکتر محبوبه منصوری

فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی

خانم دکترمصداقی نیا

ایمونولوژیست

اقای دکتر علیرضا فهیم زاده

فوق تخصص عفونی اطفال

اهدای جوایز: