پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر شهناز ارمین

فوق تخصص عفونی اطفال

 

معرفي بيمار

بسمه تعالی

نام : کیان محسنی             بخش عفونی          مرداد ماه 1393

c.c : تب و بی اشتهایی

PI : بیمار پسر 2 ساله که از تاریخ 30/4/93 دچار تب های ON AND OFF شده است. کاهش اشتها و بی حالی و بی قراری و کاهش وزن داشته است. تعریق شبانه ، اسهال یا استفراغ، علایم تنفسی، علایم ادراری، سابقه مسافرت اخیر، تماس با بیمار مسلول، را ذکر نمی کند.مصرف لبنیات غیر پاستوریزه را ذکر نمی کند.

PMHg₁ p₁ l₁ ترم به دنیا آمده است.                                BW=2550 gr

سابقه بستری بدلیل UTI 2 ماه قبل داشته است.                            HC= 48 CM 

   Height= 82cm                                                                                                    

                                                                                    

سابقه بستری حدود 5 ماه قبل بعلت استئومیلیت متاتارس پای راست که تحت بیوپسی قرار گرفته است و تحت درمان آنتی TB قرار گرفته است ولی مدارک همراه موید TB نبوده است و پاتولوژی به قرار زیر است :

Acute On chronic inflammatory /non gramalomatosis                          

FH والدین غیر منسوب – سابقه بیماری خاص در خانواده   = NEG

DH  INH , , RIF  اتامبوتول از حدود 5 ماه قبل

معاینه فیزیکی: ill   ,بی قرار است. تب دار است.

اسکار جراحی بر روی پای راست محاز است متاتارس اول مشهود است، محل اسکار BCG در بازوی چپ دیده می شود.

 

 

اقدامات انجام شده :

Approach به fuo

فلوسیتومتری ، Ig level ، 2ME ، Wright ، CRP ،  ESR ،  CBC  ، U/C ،U/A  ، NAK ، CR ، BUN ، LFT ، Retic ، PBS  ، CXR ، ABD.USG ، Echo

PPD = NEG

/5/20  MRI  مچ پای راست ، مشاوره روماتولوژی

/5/21 NBT ، HIVAB ، ANA ،  RF  ،  TG ، Chols ، FDP ، فیبرینوژن

/5/22 FBS (مالاریا و ...)               IFA ← لشمن بادی

              مشاوره خون و انکولوژی       CT شکم و لگن

/5/25 ← بررسی CBC والدین بر اساس مشاوره خون

             شروع سفتریاکسون

/5/26 ← انتقال بیمار به بخش روماتولوژی

             GW x3 از لحاظ TB

             مشاوره مجدد قلب

             Bone survey  ، فریتین ، فیبروژن، EBVABIgG ، EBVABIgM

      FDP   ,  LDH               

/5/28 ← مشاوره ریه جهت بیوپسی – انتقال دوباره به سرویس عفونی

             با توجه به NBT= 0 ← مشاوره ایمونولوژی – تکرار NBT, DHN

             شروع INH  - ریفامپین – اینترفرون گاما – ایتراکونازول + جنتامایسین

/5/29 ← شروع آمفوتریسین – ایتراکونازول

/5/30 ← گالاکتومانان = NEG

             مشاوره پوست = NEG از لحاظ بیوپسی پوست ران

/6/1 ← برونکوسکپی طی مشاوره ریه انجام شد سه نمونه BAL :

                                                گالاکتومانان

                                               کشت و اسمیر باکتری و قارچ

                                              کشت و اسمیر و PCR مایکوباکتریوم

                                              کشت نوکاردیا و اکتینومایکوزیس

/6/6 ← ترخیص با وریکونازول- کوتریموکسازول - اینترفرون گاما - INH

   _______________________________________

آزمایشات بیمار:

/5/20

CBC         W = 17000               ESR = 55                        RF = NEG

                N = 53%                    CRP = +3                       ASO ≤ 200

                L = 46 %                    WRIGHT = NEG

                HB = 9/1                   2ME = NEG

                PH = 728000            COOMBS = NEG

 

BS = 62                        C₃ = 161 (90-180)                             SGOT = 63

CR = 0/6                      C₄ = 41 (10 -40)                                SGPT = 37

BUN =6                       CH₅ₒ = ˃ 150 (50 -150)                     LDH = 511

NA = 138                     IgG = 1069 (300-1000)                    CHOL = 173

CR = 4/2                      IgM = 91 (40-140)                            TG = 280

MG = 2/5                     IgA = 108(19-220)

 

U/A = NL                                   S/E = NL                         ECHO = NL

 

/5/21

 B/C = NEG                        Fibrinogen = 323

    USG ABD :                     Mild splenomegaly

           CXR :                      Left axillary soft tissue

                                           Swelling with calcification

                                           Local consolidation I lower zone of right lung

/5/23

مشاوره چشم = NL

BMA = NL

Spiral CT with contrast chest :                Multiple bilateral nodules

                                                                     (up to 22mm)

                                                                      Multiple left axillary

                                                                      Mediastinal lymphnodes

 

Abdominal                                        hepatomegally and mild

Pelvic                              :                  splenomegaly

Spiral CT                                            left para aurtic lymph 

With contrast                                   nodes is seen

 

/5/25

ازمایش سرولوژی کالاازار به روش DAT  NEG 

/5/27

NBT = 0                                   Bone survey : NL

MRI

Right ankle :                           there is focus of increase signal

                                                  Intensity with calcaneus

/5/28

EBV :    IgG =   Neg                            CMV :     IgG : positive

             IgM =   Neg                                            IgM : Neg

 

/5/29

              Parvo viruse B19 :      IgG = positive

                                                    IgM = positive

              Galactomanon = Neg  

             اسمیر خلط مسیح دانشوری    : x1 = Neg

                                                         X2 = Neg

 

/6/2

BAL          Direct smear   :         w      0-1

                                                     Ep cell = 0-1

                                                     Rare g⁺ cocsii

                                                    Negative for fungi

-         Culture :   sterep viridans

-         Mycobacterium DNA :  Neg

-         Galactomanan :  Neg

/6/3

NBT = 0

ANA = ˂ 1/ 40

HIVAB = Neg

/6/4

نمونه خلط مسیح دانشوری   :   - میکروب شناسی مستقیم = Neg

                                            بیوپسی = Neg

                                               BAL  = Neg

                                               G.Washing = Neg

/6/8

Hb – HPLC

A₁ =97/6 %       D =0

F = 0/3 %          G =0

ᶞ = 0                   A₂ = 2/1 %

/6/25

DHR = Carrier X link CGD.

 

 

 

تشخيص شما چيست؟