پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان لقمان حکیم

معرفی کیس:

دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان حکیم

دکتر عاطفه حیدری

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکتر محمد باقر حقیقی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر دلشاد

فوق تخصص غدد

دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

 

دکتر شاداب صالح پور

فوق تخصص غدد اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان لقمان حکیم

تشخیص:

Celiac Disease

معرفی کیس:

دکتر مریم صابری

رزیدنت بیمارستان لقمان حکیم

دکتر عاطفه حیدری

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

دکتر محمد باقر حقیقی

رزیدنت بیمارستان کودکان مفید

دکتر سحر برزمینی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر دلشاد

فوق تخصص غدد

دکتر کریم زاده

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر تقی ارزانیان

فوق تخصص خون اطفال

اهدای جوایز به رزیدنت ها: