پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

خانم سهیلا خلیل زاده

خانم دکتر مریم حسن زاده

 

معرفي بيمار

 

CC:  سرفه مزمن

 PI:   شيرخوار پسر 12 ماهه كه از 3 هفته قبل دچار سرفه هاي خشك كه تدريجاً پروداكتيو شده بوده، جهت بررسي به اين مركز ارجاع شد.

بيمار از بدو تولد دچار اپيزودهايي از سرفه شده است و به همين علت در 4 ماهگي و 10 ماهگي 2 نوبت بستري داشته است ( با تشديد سرفه و علائم تنفسي )  در بستري دوم در 10 ماهگي با تب و سرفه ابتدا به علت ديسترس در ICU بستري مي گردد و پس از ترخيص به علت عدم بهبود كامل به مركز دانشگاهی ديگري ارجاع مي شود و به علت تداوم علائم به اين مركز مراجعه کرد.

شيرخوار در فواصل بين بستري ها بدون علامت نبوده و گهگاه سرفه هاي خشك داشته است. سرفه هاي كودك با تغذيه، هواي سرد، و نيز عفونتهاي تنفسي فوقاني تشديد مي گردید.

 

PMH:  سابقه مشخص از  Chokingرا ذكر نمي كند. اما سابقه اي از بوسه اي شور و نيز گهگاه مدفوع چرب را ذكر مي كند.

WT = 3600gm   (وزن تولد)         A/S بدو تولد نرمال           زایمان NVD

كودك سابقه اي از حساسيت غذايي يا دارويي و واكنش آلرژيك خاصي ندارد.

 

FH:  سابقه آتوپي، رينينت آلرژيك و اگزما در خانواده ندارد.

سابقه مصرف دخانیات در خانواده ندارد.

سابقه عفونت مزمن تنفسي، سل، هموپتيزي و سرفه مزمن در خانواده وجود ندارد.

 

PE:

BP= 80/40                          PR= 90                         RR= 30

WT = 8200gr                       HT= 70cm

قد و وزن هر دو زير صدك 5% براي سن بود.

علائم حياتي Stable است.     سر و گردن: نرمال

سمع ریه ها: Coarse Crackle منتشر در هر دو ریه

سمع قلب:  S2 ,S1 نرمال     شكم: نرمال    اندامها: نرمال      كلابينگ نداشت

 

LAB Tests

 

CBC

1- WBC: 11000         PMN: 17%       Lymph: 72%        Hb: 11.4        Plt: 590000

2- WBC: 12400         PMN: 27%       Lymph: 70%        Hb: 12.6       Plt: 348000

    

ESR: 10     CRP: 1

                                                                   

ABG

PH: 7.4        PCO2: 32          HCO3: 20        O2sat: 98%  

 

Biochemistry: NL        PT, PTT: NL         LFT: NL       LDH: 516 (H)        ALP: 672      TFT: NL        25-OH-D: NL        S/E: fat drop: Neg         NBT: 100%       Ig Level: NL      

Ab titer to Diphtheria & Tetanus: NL           Anti HIV: Neg       

Elastase Activity stool: NL

 

Sweat Test        (در سه نوبت)

1-      Cl: 51

2-      Cl: 45

3-      Cl: 6          

         Na: 50 

         Na: 50      

     Na: 21

یافته های رادیولوژیک

        

CXR:  كاهش حجم ريه راست با زاويه بسته همراه رتيكولاسيون پارانشيم هر دو ريه با ارجحيت ريه راست.

Barium Swallow: فيستول بين تراشه و مري رويت نشد، عمل عضلات حلق در اسكوپي طبيعي بود، هرني هياتال نداشت، ريفلاكس هاي متعدد گاستروازوفاژيال رويت شد.

HRCT: كدورت رتيكولر ساب پلورال اینترستيشيال با پلاك هاي فيبروتيك، همراه با كاهش حجم سيكاتريسيل

تشخيص شما چيست؟