پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر لیلا مهاجر زاده

فوق تخصص جراحی کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

معرفی کیس:

خانم دکتر نرگس وحدان

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

خانم دکتر مژگان بایزیدچی

رزیدنت بیمارستان لقمان

خانم دکتر اعظم صفرخانی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر ابوالقاسمی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر رکسانا ازما

فوق تخصص رادیولوژیست

دکتر عبد الله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

 

 

خانم دکتر لیلا مهاجر زاده

فوق تخصص جراحی کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بیمارستان مفید

تشخیص:

لنفوم-Lymphoma

معرفی کیس:

خانم دکتر نرگس وحدان

رزیدنت بیمارستان مفید

 

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر ملیحه مرادی

رزیدنت بیمارستان شهدا تجریش

 

خانم دکتر مژگان بایزیدچی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

خانم دکتر اعظم صفرخانی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

 

اظهار نظر اساتید:

دکتر رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 

دکتر مصطفی شریفیان

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر ابوالقاسمی

فوق تخصص خون اطفال

دکتر رکسانا ازما

فوق تخصص رادیولوژیست

دکتر عبد الله کریمی

فوق تخصص عفونی اطفال

 

خانم دکتر شمسیان

فوق تخصص خون اطفال

تکریم  اساتید واهدای جوایز به رزیدنت ها: